reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Korycin

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 233) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 13 803 177 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 10 651 106 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 152 071 zł,

2. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

3. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 13 759 836 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 9 989 942 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 769 894 zł,

4. nadwyżka budżetu gminy określona w § 5 Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok zmieniona Uchwałą Nr XII/75/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 1 marca 2012 r wynosi 43 341 zł, i przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 43 341 zł;

5. załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok zmieniony Uchwałą Nr XII/75/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 1 marca 2012 r , Uchwałą Nr XIII/84/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 7 maja 2012 r. Uchwałą Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012 r, Uchwałą Nr XV/101/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 24 października 2012r. oraz Zarządzeniem Nr 75/2012 Wójta Gminy Korycin z dnia 28 września 2012 r. - "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 23 października 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 23 października 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 23 października 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

I. Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 000 zł. Powyższe dotyczy zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych dotyczących modernizacji drogi gminnej w obrębie wsi Olszynka. (Spadek wartości zadania)

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 742 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (8 742 zł) oraz zakup energii (6 000 zł).

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 10 000 zł. Przesunięcie dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakupy sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Korycinie i zwiększenie tego planu z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety strażackie);

5. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na nowy rodzaj wydatków związanych ze wspieraniem rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

6. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 057 zł.

II. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 2 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. Zmiana polega na:

1. Zmniejszeniu limitu na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi gminnej w obrębie wsi Olszynka (zmniejszenie o kwotę 3 000 zł do kwoty 62 000 zł)

2. Zmniejszeniu limitu na wydatki inwestycyjne dotyczące projektu Wschodnioeuropejskie Centrum Produktu Regionalnego i Lokalnego w Korycinie - etap I (zmniejszenie o kwotę 11 685,00 zł do kwoty 113 207 zł). Projekt nie będzie realizowany z powodu odrzucenia wniosku o dofinansowanie.

3. Zmniejszeniu limitu na wydatki inwestycyjne w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Korycinie (zmniejszenie o kwotę 10 000 zł do kwoty 18 760 zł);

4. Zmianie nazwy nowego przygotowywanego przez Gminę Korycin projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy. Stara nazwa "Energia słoneczna w Gminie Korycin" zostaje zastąpiona nazwą : " Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin" (limit wydatków na ten cel pozostaje bez zmian - 11 900 zł),

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama