reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/137/12 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 218 000 zł w tym:

- dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 147 000 zł zadania własne

- dział 630, rozdział 63095 § 6050 o kwotę 55 000 zł zadania własne

- dział 900, rozdział 90095 § 6060 o kwotę 16 000 zł zadania własne

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 218 000 zł w tym:

- dział 700, rozdział 70095 § 6060 o kwotę 16 000 zł zadanie własne

- dział 750, rozdział 75023 § 6050 o kwotę 40 000 zł zadania własne

- dział 801, rozdział 80104 § 6050 o kwotę 59 000 zł zadania własne

- dział 926, rozdział 92601 § 6050 o kwotę 103 000 zł zadania własne

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 35 691 743 zł, w tym: dochodów bieżących - 34 721 580 zł, dochodów majątkowych - 970 163 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 37 616 743 zł w tym: wydatków bieżących - 33 595 243 zł, wydatków majątkowych - 4 021 500 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1 925 000 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie miasta na 2012 r. przyjętym Uchwałą Nr XVIII/93/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/137/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 października 2012 r.

Objaśnienia do zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2012

AD. 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresach:

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1- 43 000 zł

- przebudowa ul. Krzywej i Sosnowej - 20 000 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u. - 84 000 zł

- rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich - 55 000 zł

- remont dachu na Przedszkolu nr 3 - 153 500 zł

- zakup kontenerów na składowanie opału - 16 000 zł.

AD. 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresach:

- zakup kontenera socjalnego - 16 000 zł

- wymiana poszycia dachowego na budynku Urzędu Miasta - 40 000 zł

remont dachu na Przedszkolu nr 5 - 212 500 zł

budowa boisk sportowych przy SP nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" - 103 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/137/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 października 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2012
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60016

6050

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1

143 000

143 000

43 000

100 000

Miasto Siemiatycze

2

600

60016

6050

Przebudowa ul. Krzywej i Sosnowej

86 000

86 000

86 000

Miasto Siemiatycze

3

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji na ścieżkę pieszo - rowerową przy ul. Gilewskiego, dokumentacji chodnika przy ul. Akacjowej oraz budowa chodnika przy ul. Klonowej

70 000

70 000

70 000

Miasto Siemiatycze

4

600

60016

6050

Przebudowa drogi w ul. Słowiczej

214 600

214 600

64 600

150 000

Miasto Siemiatycze

5

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u.

167 000

167 000

167 000

Miasto Siemiatycze

6

600

60016

6050

Budowa kanalizacji deszczowej na działce łączącej ulicę Brzozową z ulicą Leśną

12 000

12 000

12 000

Miasto Siemiatycze

7

600

60016

6060

Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Bartosza Głowackiego do Powstania Styczniowego.

90 000

90 000

90 000

Miasto
Siemiatycze

8

600

60016

6060

Wykup gruntów pod drogi na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Stefana Żeromskiego i przy ul. Ogrodowej.

140 000

140 000

-

140 000

Miasto Siemiatycze

9

600

60016

6060

Zakup przystanków MKS.

5 400

5 400

5 400

Miasto Siemiatycze

10

630

63095

6050

Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.

8 000 000

1 155 000

155 000

1 000 000

Miasto Siemiatycze

11

720

72095

6050

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012-2013.

5 000

5 000

5 000

Miasto Siemiatycze

12

750

75023

6050

Platforma dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku Urzędu Miasta

60 000

60 000

60 000

Miasto Siemiatycze

13

750

75023

6060

Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości.

15 000

15 000

15 000

Miasto Siemiatycze

14

750

75023

6060

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta.

45 000

45 000

45 000

Miasto Siemiatycze

15

801

80101

6050

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

21 000

21 000

21 000

Miasto Siemiatycze

16

801

80104

6050

Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1

120 000

120 000

20 000

100000

Przedszkole Nr 1

17

801

80104

6050

Wykonanie dokumentacji na remont dachu na Przedszkolu Nr 5

12 500

12 500

12 500

Przedszkole Nr 5

18

801

80104

6050

Remont dachu na Przedszkolu Nr 3

153 500

153 500

153 500

Przedszkole
Nr 3

19

801

80104

6060

Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 5

7 500

7 500

7 500

Przedszkole Nr 5

20

801

80132

6060

Zakup instrumentów perkusyjnych

39 000

39 000

6 000

33 000

Szkoła Muzyczna

21

900

90015

6050

Budowa linii zasilania rezerwowego do hali widowiskowo- sportowej.

33 000

33 000

33 000

Miasto Siemiatycze

22

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.

60 000

60 000

60 000

Miasto Siemiatycze

23

900

90015

6050

Budowa linii oświetleniowej w ul. Cerkiewnej

43 000

43 000

43 000

Miasto Siemiatycze

24

900

90015

6050

Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego od ul. Żwirki I Wigury do Osiedla "Tarasy"

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

25

900

90095

6050

Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta.

16 000

16 000

16 000

Miasto Siemiatycze

26

900

90095

6060

Zakup kontenerów na składowanie opału

16 000

16 000

16 000

Miasto
Siemiatycze

27

926

92601

6050

Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską.

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

28

926

92601

6050

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"

1 030 000

1 030 000
w tym
333 000

62 000

435 000

200 000
333 000*

Miasto Siemiatycze

29

926

92604

6060

Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w monitoring, piłko-chwyty i rusztowania.

50 000

50 000

50 000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ogółem:

10714500

3869500

1 378 500

1 925 000

566 000

*środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Rosińska Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama