reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/252/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 22 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017"

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 8 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.[1]) ) oraz art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.[2]) ), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.[3]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2017) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego


Jan Syczewski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/252/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 października 2012 r.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w województwie podlaskim i instalacje do zastępczej obsługi regionów.

Do obsługi czterech wytyczonych regionów gospodarki odpadami komunalnymi wyznacza się w województwie podlaskim regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacje do zastępczej obsługi.

Nazwa regionu gospodarki
odpadami komunalnymi

Rodzaj regionalnej instalacji*

Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów

do czasu uruchomienia lub uzyskania przez regionalne instalacje wystarczającej mocy przerobowej do przetwarzania odpadów komunalnych z regionu

w przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

nazwa instalacji

nazwa instalacji

nazwa instalacji

Region Centralny

A

instalacja MBP


- ZUOK w Hryniewiczach
- CIGO w Studziankach

- CIGO w Studziankach
- ZZO EURO-Sokółka
- ZZO w Hajnówce

- CIGO w Studziankach
- ZZO EURO-Sokółka
- ZZO w Hajnówce
- ZUOK w Hryniewiczach

B

kompostownia na odpady zielone

brak

- ZUOK w Hryniewiczach
- ZZO w Hajnówce

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

C

składowisko


- ZUOK w Hryniewiczach

-SOK w Studziankach
-SOK w Odnodze
-SOK w Sidrze
-SOK w Knyszynie
-SOK w Zastoczu

-SOK w Studziankach
-SOK w Odnodze
-SOK w Sidrze
-SOK w Knyszynie
-SOK w Zastoczu

Region Południowy

A

instalacja MBP

brak

- ZZO w Hajnówce
- ZUOK w Hryniewiczach

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

B

kompostownia na odpady zielone

brak

- ZZO w Hajnówce
- ZUOK w Hryniewiczach

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

C

składowiskobrak

-SOK w m. Augustowo
-SOK w Narwi
-SOK w Olchówce
-SOK w Siemiatyczach
-SOK w Brańsku
-SOK w Drohiczynie


nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

Region Północny

A

instalacja MBP

brak

- ZUOK w Suwałkach
- CIGO w Studziankach
- ZZO EURO-Sokółka

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

B

kompostownia na odpady zielone

brak

- ZUOK w Suwałkach
- ZUOK w Hryniewiczach

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

C

składowisko

- ZUOK w Suwałkach
- ZZO Koszarówka

- SOK w Świerzbieniu
- SOK w Poświętnem
- SOK w Konstantynówce

- ZZO Koszarówka
- ZUOK w Suwałkach
oraz
- SOK w Świerzbieniu
- SOK w Poświętnem
- SOK w Konstantynówce

Region Zachodni

A

instalacja MBP

- ZPiUO w Czartorii
- ZPiUO w Czerwonym Borze

nie wyznacza się

- ZPiUO w Czerwonym Borze
- ZPiUO w Czartorii

B

kompostownia na odpady zielone

brak

- ZPiUO w Czartorii
- ZPiUO w Czerwonym Borze

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

C

składowisko

- ZPiUO w Czartorii
- ZPiUO w Czerwonym Borze

-SOK w Ratowie Piotrowie
-SOK w Korytkach Borowych
-SOK dla m. Osipy Lepertowizna
-SOK w Uhowie

- ZPiUO w Czerwonym Borze
- ZPiUO w Czartorii
oraz
-SOK w Ratowie Piotrowie
-SOK w Korytkach Borowych
-SOK w m. Osipy Lepertowizna
-SOK w Uhowie

* Używane skróty oznaczają:

A - instalacja MBP: Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

B - kompostownia na odpady zielone: Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych.

C - składowisko: Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

[2]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 135, Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016.

[3]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama