reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/257/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 22 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 18 pkt 2 i art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.[1]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XII/125/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr. 272 poz.3263) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przyjmuje się, tryb, zasady i harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz harmonogram prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego w brzmieniu określonym w Załączniku 2 do niniejszej uchwały.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Jan Syczewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/257/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 października 2012 r.

Tryb, zasady i harmonogram prac nad aktualizacją
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

1. Uwarunkowania formalno-prawne

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego (SRWP) przyjęta Uchwałą Nr XXXV/438/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego jest podstawowym dokumentem strategicznym Samorządu Województwa Podlaskiego określającym cele i kierunki rozwoju regionu.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w sposób istotny zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza województwa. Skala i kierunki tych zmian związane są przede wszystkim z pojawieniem się środków Unii Europejskiej w perspektywie lat 2007-2013, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na latach 2007-2013.

Jednocześnie, istotnym zmianom uległy także zarówno uwarunkowania formalno-prawne, jak i planistyczno-programowe. Z jednej strony 6 grudnia 2006 r. przyjęta została ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju porządkująca hierarchię dokumentów strategicznych w kraju, określając przy tym strukturę strategii rozwoju województw oraz zobowiązując samorządy województw do uwzględnienia tych zmian w ramach struktury i treści strategii rozwoju województw. Z drugiej zaś, w kontekście planistyczno-programowym zaszły istotne zmiany w systemie programowania strategicznego wraz z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r. Założeń systemu zarządzania rozwojem Polski oraz decyzją Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. o kierunkach prac nad dokumentem Plan uporządkowania strategii rozwoju przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 10 marca 2010 r. Zakładają one ograniczenie liczby strategii rozwoju i polityk z 42 dokumentów tego typu - do 9 nowych zintegrowanych strategii rozwoju, realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju.

Pierwszą spośród 9 strategii, a jednocześnie najważniejszą z punktu widzenia aktualizacji SRWP jest przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie . KSRR zakłada zasadniczą modyfikację prowadzonej dotychczas polityki regionalnej i oparcie jej o tzw. nowy paradygmat polityki regionalnej wyrażający się w nowych zasadach kreowania szeroko rozumianej polityki rozwoju.

Należy przy tym podkreślić, iż zmiany te zgodne są z kierunkami planowania rozwoju w Unii Europejskiej po 2013 wyrażonymi w przyjętym w miejsce Strategii Lizbońskiej dokumencie EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz pakietem rozwiązań związanych z uruchomieniem nowych wieloletnich ram finansowych w perspektywie 2014-2020.

Zgodnie z art. 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) samorząd wojewódzki zobligowany jest do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego tak, aby była ona zgodna z już przyjętą Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego oraz obecnie przygotowywanymi - Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, pozostałymi obok KSRR zintegrowanymi strategiami rozwoju oraz w szczególności ze średniookresową i długookresową strategią rozwoju kraju.

2. Zasady oraz tryb prac nad aktualizacją Strategii

Prace związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego prowadzone będą w sposób uwzględniający następujące zasady:

a) Partnerstwo , rozumianą jako sposób definiowania i uzgadniania celów i działań w zakresie rozwoju regionalnego we współdziałaniu, współdecydowaniu i współodpowiedzialności (m.in. w trybie konsultacji społecznych) wielu partnerów zaangażowanych w proces rozwoju regionalnego m.in. organizacji pozarządowych, agencji regionalnych, uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, ale również innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej,

b) Subsydiarność , stanowiącą jedną z podstawowych zasad polityki rozwoju, oznaczająca uwzględnianie na kolejnych szczeblach zarządzania jedynie tych zadań, których nie da się efektywnie wykonać na niższych poziomach gwarantujących największą efektywność podejmowanych działań,

c) Spójność , oznaczającą konieczność prowadzenia prac planistycznych na poziomie regionalnym w sposób komplementarny i niesprzeczny z kierunkami planowania strategicznego na wyższych poziomach hierarchii dokumentów strategicznych, co zapewni zachowanie właściwych powiązań i współzależności planowania krajowego i regionalnego,

d) Kompleksowość , rozumianą jako odniesienie planowania strategicznego do różnych sfer życia społeczno-gospodarczego pozostających w zarządzaniu i odpowiedzialności instytucji i podmiotów autonomicznych wobec Samorządu Województwa Podlaskiego,

oraz zasady związane z nowym paradygmatem polityki regionalnej, tj. m.in. selektywnością i mierzalnością celów, koncentracją terytorialną i finansową, efektywnością i ekonomicznością podejmowanych działań, wsparciem potencjałów endogenicznych regionów, a także modelem wieloszczeblowego zarządzania rozwojem regionalnym.

3. Zadania organów samorządu województwa podlaskiego w trakcie prac nad aktualizacją Strategii

W ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego zaangażowanie organów samorządu województwa podlaskiego obejmować będzie:

1) W przypadku Sejmiku Województwa Podlaskiego:

a) Rozpoczęcie procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego,

b) Bieżące konsultacje kolejnych etapów prac podczas posiedzeń komisji sejmikowych,

c) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

2) W przypadku Zarządu Województwa Podlaskiego:

a) Powołanie Zespołu ds. Aktualizacji SRWP oraz grup tematycznych,

b) Przyjęcie projektu (-ów) SRWP,

c) Przeprowadzenie konsultacji społecznych,

d) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizowanej Strategii,

e) Przyjęcie ostatecznych wersji projektu SRWP,

f) Prowadzenie bieżących działań informacyjnych o pracach w ramach procesu aktualizacji Strategii.


4. Przewidywany harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

LP.

ZADANIE

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

1

Przyjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji SRWP

Sejmik Województwa Podlaskiego

IV kwartał 2011

2

Prace w zakresie diagnozy sytuacji społeczno -gospodarczej jako podstawy procesu aktualizacji SRWP

Departament Polityki Regionalnej, Zespół ds. programowania perspektywy finansowej 2014-2020, Departament Zarządzania RPO

II - III kwartał 2012

3

Przyjęcie założeń procesu aktualizacji SRWP, w tym powołanie Zespołu do spraw aktualizacji zwanego Komitetem Sterującym SRWP, Zespołu ds. programowania perspektywy 2014-2020 zwanego Zespołem 2014+ oraz określenie moderatorów i indykatywnego zakresu merytorycznego roboczych grup tematycznych

Zarząd Województwa Podlaskiego

III kwartał 2012

4

Prace Komitetu Sterującego SRWP, Zespołu 2014+ oraz grup tematycznych, w tym organizacja spotkań, konferencji i seminariów

Komitet Sterujący SRWP, Zespół 2014+
Departament Zarządzania RPO

III/IV kwartał 2012

5

Przygotowanie projektu SRWP

Komitet Sterujący SRWP, Zespół 2014+
Departament Zarządzania RPO

IV kwartał 2012

6

Ewaluacja ex-ante projektu strategii

Departament Zarządzania RPO

IV kwartał 2012/
I kwartał 2013

7

Przyjęcie projektu SRWP

Zarząd Województwa Podlaskiego

I kwartał 2013

8

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu SRWP

Zarząd Województwa Podlaskiego

I/II kwartał 2013

9

Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem Raportu oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Podlaskiego

II/III
kwartał 2013

10

Opracowanie projektu zaktualizowanej SRWP uwzględniającego wynik konsultacji społecznych oraz strategicznej oddziaływania na środowisko

Komitet Sterujący SRWP, Zespół 2014+
Departament Zarządzania RPO

III kwartał 2013

11

Przyjęcie projektu zaktualizowanej SRWP

Zarząd Województwa Podlaskiego

III kwartał 2013

12

Przyjęcie zaktualizowanej SRWP

Sejmik Województwa Podlaskiego

III kwartał 2013


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/257/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 października 2012 r.

Tryb, zasady i harmonogram prac nad aktualizacją
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego

1. Uwarunkowania aktualizacji RSI

Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju na podstawie zapisów Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia Polityki rozwoju (art. 4 ust. 1 Dz. U. 2006 Nr 227) poprzez określenie i wdrożenie strategii rozwoju województwa, jak również innych strategii rozwoju (art. 9 pkt. 3), w tym Regionalnej Strategii Innowacji, która stwarza możliwości wsparcia innowacyjności regionu na rzecz jego rozwoju gospodarczego.

Obowiązująca dotychczas Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego, przyjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXVI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r., wymaga aktualizacji dla zachowania spójności z szeregiem przyjętych na szczeblu krajowym ustaw, które na nowo definiują podejście do rozwoju regionalnego, a zwłaszcza rozwoju innowacyjności oraz z aktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.), do zadań dotyczących wspierania rozwoju gospodarczego w regionie należy podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, a także wspieranie rozwoju nauki, współpracy między sferą nauki i gospodarki oraz popieranie postępu technologicznego i innowacji. Zgodnie z praktyką przyjętą w Polsce plan działań związany z rozwojem gospodarczym i wspieraniem innowacji jest formułowany w ramach "regionalnych strategii innowacji", którym nadawana jest ranga dokumentów strategicznych. RSI, podobnie jak i przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2020 "e-Podlaskie", mają stanowić wkład do najważniejszego z punktu widzenia rozwoju regionu dokumentu tj. Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

2. Zasady oraz tryb prac nad aktualizacją Strategii

Prace związane z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego prowadzone będą w sposób uwzględniający następujące zasady:

a) Partnerstwo , rozumianą jako sposób definiowania i uzgadniania celów i działań w zakresie rozwoju regionalnego we współdziałaniu, współdecydowaniu i współodpowiedzialności (m.in. w trybie konsultacji społecznych) wielu partnerów zaangażowanych w proces rozwoju regionalnego m.in. organizacji pozarządowych, agencji regionalnych, uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, ale również innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej,

b) Subsydiarność , stanowiącą jedną z podstawowych zasad polityki rozwoju, oznaczająca uwzględnianie na kolejnych szczeblach zarządzania jedynie tych zadań, których nie da się efektywnie wykonać na niższych poziomach gwarantujących największą efektywność podejmowanych działań,

c) Spójność , oznaczającą konieczność prowadzenia prac planistycznych na poziomie regionalnym w sposób komplementarny i niesprzeczny z kierunkami planowania strategicznego na wyższych poziomach hierarchii dokumentów strategicznych, co zapewni zachowanie właściwych powiązań i współzależności planowania krajowego i regionalnego,

d) Kompleksowość , rozumianą jako odniesienie planowania strategicznego do różnych sfer życia społeczno-gospodarczego pozostających w zarządzaniu i odpowiedzialności instytucji i podmiotów autonomicznych wobec Samorządu Województwa Podlaskiego,

3. Zadania organów samorządu województwa podlaskiego w trakcie prac nad aktualizacją RSI

W ramach prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego zaangażowanie organów samorządu województwa podlaskiego obejmować będzie:

1) W przypadku Sejmiku Województwa Podlaskiego:

a) Rozpoczęcie procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego,

b) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.

2) W przypadku Zarządu Województwa Podlaskiego:

a) Przyjęcie założeń dalszych prac nad RSI oraz Powołanie Zespołu ds. Aktualizacji RSI,

b) Przyjęcie projektu (-ów) RSI,

c) Przeprowadzenie konsultacji społecznych,

d) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizowanej Strategii,

e) Przyjęcie ostatecznej wersji projektu RSI,

f) Prowadzenie bieżących działań informacyjnych o pracach w ramach procesu aktualizacji RSI.

g) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.

4. Harmonogram prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego

LP.

ZADANIE

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

1

Przyjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji SRWP i RSI

Sejmik Województwa Podlaskiego

IV kwartał 2011

2

Prace w zakresie gromadzenia danych, przygotowania raportów i analiz regionalnych w ramach projektu 8.2.2. Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania , wraz z opracowaniem eksperckiej wersji RSI

UwB,
Departament Polityki Regionalnej

I - II kwartał 2012

3

Analiza eksperckiej wersji RSI, określenie obszaru dodatkowych prac i niezbędnych uzupełnień
i aktualizacji

Departament Polityki Regionalnej

III kwartał 2012

4

Przyjęcie założeń dalszych prac nad RSI, w tym powołanie Zespołu ds. Aktualizacji RSI

Zarząd Województwa Podlaskiego

IV kwartał 2012

5

Przygotowanie projektu ostatecznej wersji RSI

Zespół ds. Aktualizacji RSI,
Departament Polityki Regionalnej

I kwartał 2013

6

Przyjęcie projektu RSI

Zarząd Województwa Podlaskiego

I/II kwartał 2013

7

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu RSI

Zarząd Województwa Podlaskiego

II kwartał 2013

8

Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Podlaskiego

II/III
kwartał 2013

9

Opracowanie projektu zaktualizowanej RSI, uwzględniającego wynik konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zespół ds. Aktualizacji RSI,
Departament Polityki Regionalnej

III kwartał 2013

10

Przyjęcie projektu zaktualizowanej RSI

Zarząd Województwa Podlaskiego

III kwartał 2013

11

Przyjęcie zaktualizowanej RSI

Sejmik Województwa Podlaskiego

III kwartał 2013


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama