reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 115/12 Rady Gminy Narewka

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 11 Uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2012, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 17.367.790 zł w tym:

- dochody bieżące : 12.056.633 zł

- dochody majątkowe: 5.311.157 zł

2) wydatki ogółem : 18.023.011 zł w tym:

- bieżące : 11.060.094 zł

- majątkowe: 6.962.917 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

bieżące

750

Administracja publiczna

1 700

8

1 708

75011

Urzędy wojewódzkie

600

8

608

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

600

8

608

852

Pomoc społeczna

399 559

17 563

417 122

85206

Wspieranie rodziny

8 879

7 222

16 101

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

8 879

7 222

16 101

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

11 000

1 751

12 751

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11 000

1 751

12 751

85219

Ośrodki pomocy społecznej

55 000

9 370

64 370

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

55 000

9 370

64 370

85295

Pozostała działalność

24 680

-780

23 900

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

24 680

-780

23 900

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

19 752

18 102

37 854

85415

Pomoc materialna dla uczniów

19 752

18 102

37 854

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

19 752

18 102

37 854

bieżące razem:

10 738 157

35 673

10 773 830

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

57 637

0

57 637

majątkowe

majatkowe razem:

5 311 157

0

5 311 157

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 080 157

0

2 080 157

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

38 488

40 471

78 959

01095

Pozostała działalność

38 488

40 471

78 959

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

38 488

40 471

78 959

750

Administracja publiczna

67 800

1 004

68 804

75011

Urzędy wojewódzkie

67 800

1 004

68 804

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

67 800

1 004

68 804

852

Pomoc społeczna

1 039 700

95 000

1 134 300

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 007 600

95 000

1 102 600

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 007 600

95 000

1 102 600

85295

Pozostała działalność

10 700

-400

10 300

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 700

-400

10 300

bieżące razem:

1 146 728

136 075

1 282 803

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

17 196 042

171 748

17 367 790

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 137 794

0

2 137 794

Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań własnych w tym:

- 8 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem 2 % wysokości składki rentowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr. FB-II.3111.198.2012.MA z dnia 18 października 2012r

- 7.222 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.448.2012.MA z dnia 25 października 2012r.

- 1.751 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.460.2012.BB z dnia 24 października 2012r.

- 9.370 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem 2 % wysokości składki rentowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr. FB-II.3111.198.2012.MA z dnia 18 października 2012r, oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.293.2012.MA z dnia 12 października 2012r.

- 780 zł zmniejsza się plan dotacji na dożywianie na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.442.2012.MA z dnia 25 października 2012r.

- 18.102 zł w tym : 2.244 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.464.2012.BB z dnia 16 października 2012r i 15.858 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.467.2012.BB z dnia 25 października 2012r.

W planie dotacji na realizację zadań zleconych dokonuje się następujące zmiany:

- 40.471 zł zwiększa się plan dotacji zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB - II.3111. 496.2012.AK z dnia 24 października 2012r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,

- 1.004 zł zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem 2 % wysokości składki rentowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr. FB-II.3111.198.2012.MA z dnia 18 października 2012r

- 95.000 zł zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.439.2012.MA z dnia 24 października 2012r.

- 400 zł zmniejsza się plan dotacji na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Nr FB-II.3111.499.2012.MA z dnia 25 października 2012r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 921 826

8

1 921 834

75011

Urzędy wojewódzkie

600

8

608

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

77

8

85

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

299 919

0

299 919

75412

Ochotnicze straże pożarne

259 337

0

259 337

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30 000

30 000

60 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

39 010

-30 000

9 010

801

Oświata i wychowanie

3 674 384

0

3 674 384

80113

Dowożenie uczniów do szkół

382 465

0

382 465

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146 297

-10 000

136 297

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

138 000

10 000

148 000

852

Pomoc społeczna

700 124

17 563

717 687

85204

Rodziny zastępcze

600

0

600

4300

Zakup usług pozostałych

600

-600

0

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0

600

600

85206

Wspieranie rodziny

13 685

7 222

20 907

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 514

5 986

16 500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 913

1 089

3 002

4120

Składki na Fundusz Pracy

258

147

405

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

11 000

1 751

12 751

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

11 000

1 751

12 751

85215

Dodatki mieszkaniowe

19 450

-650

18 800

3110

Świadczenia społeczne

19 450

-650

18 800

85219

Ośrodki pomocy społecznej

211 932

9 370

221 302

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

148 000

7 129

155 129

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 256

2 066

27 322

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 843

175

4 018

85295

Pozostała działalność

57 174

-130

57 044

3110

Świadczenia społeczne

57 174

-630

56 544

4300

Zakup usług pozostałych

0

500

500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

151 601

18 102

169 703

85415

Pomoc materialna dla uczniów

24 081

18 102

42 183

3240

Stypendia dla uczniów

21 645

15 858

37 503

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

2 436

2 244

4 680

926

Kultura fizyczna

145 700

0

145 700

92601

Obiekty sportowe

18 500

0

18 500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000

-2 000

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500

2 000

4 500

Razem: własne

16 704 535

35 673

16 740 208

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

38 488

40 471

78 959

01095

Pozostała działalność

38 488

40 471

78 959

4300

Zakup usług pozostałych

754

794

1 548

4430

Różne opłaty i składki

37 734

39 677

77 411

750

Administracja publiczna

67 800

1 004

68 804

75011

Urzędy wojewódzkie

67 800

1 004

68 804

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 733

1 004

9 737

852

Pomoc społeczna

1 039 700

94 600

1 134 300

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 007 600

95 000

1 102 600

3110

Świadczenia społeczne

938 653

82 234

1 020 887

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 980

2 313

25 293

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43 527

10 396

53 923

4120

Składki na Fundusz Pracy

565

57

622

85295

Pozostała działalność

10 700

-400

10 300

3110

Świadczenia społeczne

10 700

-400

10 300

Razem:

1 146 728

136 075

1 282 803

Ogółem:

17 851 263

171 748

18 023 011

Zmiany w palnie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama