reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Wasilków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz.1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Wasilków, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/230/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 października 2012 r.

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi (ulicy)

Nazwa miejscowości

Strona

Lokalizacja przystanku

Istniejąca infrastruktura

Numer przystanku

1

ul. Białostocka

Wasilków

L

P

P

L

P

0+800

0+920

1+740

1+900

2+200

wiata,peron,słupek

wiata,peron,słupek

zatoka, słupek

wiata, zatoka,

wiata, zatoka

B/1

B/2

B/3

B/4

B/5

2

ul. Ks.Wacława Rabczyńskiego

Wasilków

P

P

0+100

1+100

wiata,słupek,pętla

słupek, pętla

R/1

R/2

3

105325B

ul. Kościelna

Wasilków

P

P

0+060

0+690

wiata,słupek,zatoka
słupek, peron

K/1

K/2

4

105350B

ul. Polna

Wasilków

P

0+140

wiata,słupek,pętla

POL/1

5

ul. Rynek Kilińskiego

Wasilków

P

L

0+150

0+170


słupek, peron

wiata,słupek,zatoka

RK/1

RK/2

6

105418B

ul. Przemysłowa

Wasilków

L

P

0+090

0+120

słupek, peron

słupek, peron

PRZE/1

PRZE/2

7

105418B

Wasilków - Sochonie - droga powiatowa Nr 1418 B

Sochonie

L

P

L

0+130

0+180

0+940

słupek, peron

słupek, peron

wiata,słupek,pętla

S/1

S/2

S/3

8

ul. 3 Maja

Nowodworce

L

0+050

wiata,słupek,pętla

N/1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/230/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 października 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody zarządzającego przystankami Burmistrza Wasilkowa.

2. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, do którego należy załączyć: projekt proponowanego rozkładu jazdy i mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

3. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

1) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy, w szczególności w przypadkach zmian godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia;

2) uzyskania zgody zarządzającego przystankami na wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy.

4. Zarządzający przystankami może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) wydanie zgody lub uzgodnienie wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów lub przewoźników);

2) wydanie zgody lub uzgodnienie wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z zarządzającym przystankami sposób zamieszczenia na przystanku rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z wykonywanymi przewozami.

6. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

7. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów, w szczególności w celu przerw technicznych lub wynikających z czasu pracy kierowcy.

8. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

9. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

10. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zarządzający przystankami może cofnąć zgodę na korzystanie z nich.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama