reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/85/12 Rady Gminy Klukowo

z dnia 19 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Klukowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala, się co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Klukowo, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/85/12

Rady Gminy Klukowo

z dnia 19 października 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH GMINY KLUKOWO

Lp.

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego

Numer przystanku komunikacyjnego

1

108063B

Żebry Wielkie

(strona prawa)

Żebry Wielkie

1/108063B

2

108065B

Lubowicz - Kąty

(strona prawa)

Lubowicz - Kąty

1/108065B

3

108065B

Lubowicz - Byzie

(strona prawa)

Lubowicz - Byzie

2/108065B

4

108065B

Stare Kostry

(strona lewa)

Stare Kostry

3/108065B

5

108067B

Stare Zalesie

(strona prawa)

Stare Zalesie

1/108067B

6

108070B

Kostry - Śmiejki

(strona lewa)

Kostry - Śmiejki

1/108070B

7

108071B

Sobolewo

(strona prawa)

Sobolewo

1/108071B

8

108085B

Lubowicz Wielki

(strona lewa)

Lubowicz Wielki

1/108085B

9

108087B

Kostry - Podsędkowięta

(strona prawa)

Kostry - Podsędkowięta

1/108087B


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/85/12

Rady Gminy Klukowo

z dnia 19 października 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB

W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Klukowo, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Wójta Gminy Klukowo.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek
w Urzędzie Gminy w Klukowie, do którego należy załączyć:

- projekt proponowanego rozkładu jazdy,

- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

- każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin
i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,

- wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania
na nie zgody, wydanej przez Wójta Gminy Klukowo.

5. Wójt Gminy Klukowo może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy
na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej
z poniższych okoliczności:

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie
dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Wójta Gminy Klukowo, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji
na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

7. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Wójtem Gminy Klukowo

8. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy
do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

9. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkłady jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 pkt. 23 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

10. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

11. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

12. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie
w miejscach wyznaczonych.

13. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

14. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, Wójt Gminy Klukowo może cofnąć zgodę
na ich korzystanie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama