reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/12 Rady Gminy Klukowo

z dnia 19 października 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Klukowo i Klukowo-Kolonia

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 90 ust. 1 Statutu Gminy Klukowo przyjętego Uchwałą Nr III/13/02 Rady Gminy Klukowo z dnia 30 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 15, poz. 386 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Klukowo oraz Klukowo-Kolonia, w sprawie połączenia w/w sołectw.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Klukowo oraz Klukowo-Kolonia:

1) W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie o następującej treści: "Jakie jest Pana/Pani stanowisko w sprawie połączenia sołectw Klukowo i Klukowo-Kolonia w jedno wspólne sołectwo pod nazwą ''sołectwo Klukowo'', obejmujące w całości obszar dotychczasowych sołectw Klukowo i Klukowo-Kolonia?" .

2) Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

3) Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji określi Wójt Gminy Klukowo w drodze zarządzenia, na co najmniej 7 dni przed datą ich przeprowadzenia; poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Klukowo, na stronie internetowej gminy Klukowo oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Klukowo i Klukowo-Kolonia.

4) Konsultacje przygotuje i przeprowadzi Zespół Konsultacyjny powołany przez Wójta Gminy Klukowo.

5) Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie miejscowości Klukowo oraz Klukowo-Kolonia, które w dniu przeprowadzenia konsultacji mają ukończone 18 lat.

6) Wyrażenie opinii nastąpi w trybie tajnym i polegać będzie na umieszczeniu znaku "X" w odpowiedniej rubryce na karcie konsultacyjnej, przygotowanej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

7) Uprawniony do udziału w konsultacjach może w nich wziąć udział wyłącznie osobiście.

8) Każdy uprawniony może otrzymać tylko jedną kartę konsultacyjną.

9) Uprawniony do udziału w konsultacjach potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór karty konsultacyjnej na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

10) Karta konsultacyjna po zakreśleniu na niej odpowiedzi wrzucana jest do znajdującej się w punkcie konsultacyjnym urny.

11) W dniu konsultacji, po ich zakończeniu Zespół Konsultacyjny w punkcie konsultacyjnym otwiera urnę, dokonuje przeliczenia wrzuconych do urny kart konsultacyjnych i ustala wyniki konsultacji. Z czynności tych sporządzany jest protokół zawierający:

a) liczbę osób uprawnionych do udziału w konsultacjach (w/g spisu osób uprawnionych),

b) liczbę otrzymanych kart konsultacyjnych,

c) liczbę kart wyjętych z urny,

d) liczbę kart nie wykorzystanych,

e) liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach (na podstawie liczby podpisów potwierdzających odbiór karty konsultacyjnej),

f) liczbę oddanych głosów popierających połączenie sołectw,

g) liczbę oddanych głosów opowiadających się przeciwko połączeniu sołectw,

h) liczbę głosów wstrzymujących się, tj, takich, na których nie zakreślono żadnej odpowiedzi,

i) liczbę głosów nieważnych, tj. takich, na których zakreślono więcej niż jedną odpowiedź.

12) Protokół ponadto może zawierać inne istotne informacje dotyczące przebiegu konsultacji.

13) P rotokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Zespołu Konsultacyjnego obecnych przy jego sporządzaniu.

14) Protokół z konsultacji, jego kopię i inne dokumenty z przeprowadzonych konsultacji Zespół Konsultacyjny przekazuje Wójtowi Gminy Klukowo niezwłocznie po ich zakończeniu.

15) Wójt Gminy Klukowo złoży Radzie Gminy sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji po ich zakończeniu.

16) Po zakończeniu konsultacji wyniki zostaną ogłoszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Klukowo, na stronie internetowej gminy Klukowo oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Klukowo i Klukowo-Kolonia.

17) Wynik konsultacji nie ma charakteru wiążącego dla organów gminy.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Klukowo i Klukowo-Kolonia oraz poprzez publikację na stronie internetowej gminy Klukowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik N r 1

do Uchwały Nr XIV/86/12

Rady Gminy Klukowo
z dnia 19 października 2012 r.

KARTA KONSULTACYJNA

Konsultacje z mieszkańcami Sołectw Klukowo i Klukowo-Kolonia

Jakie jest Pana/Pani stanowisko w sprawie połączenia sołectw Klukowo i Klukowo-Kolonia w jedno wspólne sołectwo pod nazwą "sołectwo Klukowo", obejmujące w całości obszar dotychczasowych sołectw Klukowo i Klukowo-Kolonia?

? POPIERAM POŁĄCZENIE SOŁECTW

? JESTEM PRZECIWKO POŁĄCZENIU SOŁECTW

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA :

Głosowanie polega za postawieniu znaku "x" w kratce obok wybranego wariantu odpowiedzi.

Postawienie znaku "x" w więcej niż jednej kratce powoduje nieważność głosu.

Niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce uznane jest jako wstrzymanie się od głosu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama