reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661, poz. 1738, poz. 1940, poz. 1949, poz. 2166, poz. 2218, poz. 2447, poz. 2690, poz. 2715) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok dokonuje się nastepujących zmian:

a) dodaje się zadanie pn. "Zakup kotła centralnego ogrzewania do warsztatów i pralni w MOSiR", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 5.200 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 5.200 zł, z tego żródła finansowania dochody własne - Dz. 926 rozdział 92604 § 6060;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.223.513 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.519.293 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.513.152 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.102 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.704.220 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 20.000 zł);

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.532.387 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.177.532 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.513.152 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.102 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.354.855 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 20.000 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 538.000 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.308.874 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł;

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł;

c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 370.519 zł.

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Dotacje udzielane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/158/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

17 200

152 551

w tym dochody bieżące

17 200

152 551

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

17 200

119 696

w tym dochody bieżące

17 200

119 696

w tym dochody majątkowe

0

0

600

Transport i łączność

0

20 000

60016

Drogi publiczne gminne

0

20 000

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

20 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 200

26 300

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 200

26 300

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0

17 000

§ 0920

Pozostałe odsetki

6 200

0

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

0

9 300

750

Administracja publiczna

0

11 900

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0

11 900

§ 0830

Wpływy z usług

10 000

§ 0920

Pozostałe odsetki

0

1 900

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 000

22 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

11 000

0

§ 0340

Podatek od środków transportowych

11 000

0

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0

22 000

§ 0340

Podatek od środków transportowych

0

22 000

801

Oświata i wychowanie

0

2 396

80110

Gimnazja

0

2 000

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000

80195

Pozostała działalność

0

396

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

396

852

Pomoc społeczna

0

32 900

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0

32 900

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

32 900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0

4 200

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0

4 200

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

0

4 200

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

32 855

w tym dochody bieżące

0

32 855

w tym dochody majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

0

32 855

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

32 855

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

32 855

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/158/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

140 307

358 115

w tym wydatki bieżące

140 307

277 915

w tym wydatki majątkowe

0

80 200

A

Wydatki na zadania własne

140 307

325 260

w tym wydatki bieżące

140 307

245 060

w tym wydatki majątkowe

0

80 200

Dział 801

Oświata i wychowanie

2 660

192 954

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

2 264

91 400

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 893

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

325

91 400

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

46

0

Rozdział 80104

Przedszkola

0

35 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

35 000

Rozdział 80110

Gimnazja

0

66 158

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

66 158

Rozdział 80195

Pozostała działalność

396

396

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

396

396

Dział 851

Ochrona zdrowia

0

75 000

Rozdział 85111

Szpitale ogólne

0

75 000

§ 6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

75 000

Dział 852

Pomoc społeczna

132 447

33 900

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

16 547

0

§ 3110

Świadczenia społeczne

16 547

0

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

32 900

32 900

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 900

32 900

Rozdział 85295

Pozostała działalność

83 000

1 000

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0

1 000

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

80 948

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

140

0

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

912

0

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

6 784

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

0

6 784

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 670

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

975

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

139

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

11 422

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

11 422

§ 2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

11 422

Dział 926

Kultura fizyczna

5 200

5 200

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

5 200

5 200

§ 4260

Zakup energii

5 200

0

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

5 200

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

32 855

w tym wydatki bieżące

0

32 855

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

32 855

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

32 855

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

32 855

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/158/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012 r.

1.

2.

3.

4.

Przychody ogółem:

8 208 874,00

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

5 572 594,00

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

727 406,00

3.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950

1 908 874,00

Rozchody ogółem:

2 900 000,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 400 000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

500 000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/158/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2012 r.

Dotacje udzielane z budzetu gminy

w złotych

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480

937 441

1

Niepubliczne Przedszkola w Bielsku Podlaskim Dz.801 rozdział 80104 § 2540

854 241

2

Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480

583 413

2

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z dziećmi i młodzieżą - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820

5 000

3

Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650

851 607

3

Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy (klubu) realizujacej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznajacych przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu zycia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

38 000

4

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straźy Granicznej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

4

Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy (klubu) realizujacej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznajacych przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu zycia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

12 000

5

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

5

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki i uzależnień przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

17 300

6

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki i uzależnień przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

12 700

7

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

25 000

8

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem na wsparcie rehabilitacji i integracji niepełnosprawnych z terenu miasta Bielsk Podlaski - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

10 000

9

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810

2 000

10

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

4 500

11

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

2 000

12

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830

4 500

13

Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce

27 000

14

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820

8 800

15

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2830

1 200

16

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

360 000

17

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany i naprawy elementów obiektu wpisanego do rejestru zabytków tj. kopuły dzwonnicy oraz wymiany pokrycia kopuły dzwonnicy w Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim przy ul. Traugutta dla Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim - Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720

25 000

Razem

69 600

1 520 854

851 607

Razem

555 000

854 241

0

Dotacje majątkowe

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 § 6300

538 000

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz. 851, rozdział 85111 § 6220

75 000

Razem

613 000

Razem dotacje bieżące

3 851 302

zwroty dotacji § 2910

17 704

Ogółem dotacje bieżące

3 869 006

Razem dotacje majątkowe

613 000

OGÓŁEM

4 482 006

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama