reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 298/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661, poz. 1738, poz. 1940, poz. 1949, poz. 2166, poz. 2218, poz. 2447, poz. 2690, poz. 2715, poz. 3038) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.702.499 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.998.279 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.813.353 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.704.220 zł, (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.000 zł),

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.011.373 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.656.518 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.813.353 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.354.855 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 538.000 zł),

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.308.874 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł,

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł,

c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 370.519 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 298/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

478 986

w tym dochody bieżące

0

478 986

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

178 785

w tym dochody bieżące

0

178 785

w tym dochody majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

0

152 822

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

14 005

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

14 005

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0

76 619

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

76 619

85216

Zasiłki stałe

0

42 998

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

42 998

85295

Pozostała działalność

0

19 200

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

19 200

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

4 100

85306

Kluby dziecięce

0

4 100

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

4 100

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

21 863

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

21 863

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

21 863

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

300 201

w tym dochody bieżące

0

300 201

w tym dochody majątkowe

0

0

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

17 401

01095

Pozostała działalność

0

17 401

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

17 401

852

Pomoc społeczna

0

282 800

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

281 000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

281 000

85295

Pozostała działalność

0

1 800

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

1 800

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 298/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

36 459

515 445

w tym wydatki bieżące

36 459

515 445

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

36 459

215 244

w tym wydatki bieżące

36 459

215 244

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 750

Administracja publiczna

0

3 500

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0

3 500

§ 4420

Podróże służbowe zagraniczne

0

3 500

Dział 758

Różne rozliczenia

32 200

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

32 200

0

§ 4810

Rezerwy

32 200

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

883

29 583

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

16 739

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

14 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

2 396

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

343

Rozdział 80104

Przedszkola

377

2 393

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

2 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

344

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

49

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

150

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

137

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

90

0

Rozdział 80110

Gimnazja

0

9 568

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

8 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 372

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

196

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

506

883

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

244

§ 4300

Zakup usług pozostałych

8

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

498

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

639

Dział 852

Pomoc społeczna

0

152 822

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

14 005

§ 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0

14 005

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0

76 619

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

76 619

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

0

42 998

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

42 998

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

19 200

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

19 200

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

4 100

Rozdział 85306

Kluby dziecięce

0

4 100

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

4 100

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

21 863

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

21 863

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

21 863

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 376

3 376

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 000

3 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

3 000

§ 4270

Zakup usług remontowych

3 000

0

Rozdział 90095

Pozostała działalność

376

376

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

332

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

44

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

376

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

300 201

w tym wydatki bieżące

0

300 201

w tym wydatki majątkowe

0

0

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

17 401

01095

Pozostała działalność

0

17 401

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

228

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

113

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

17 060

Dział 852

Pomoc społeczna

0

282 800

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

281 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

281 000

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

1 800

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

1 800

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama