reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/99/12 Rady Gminy Sidra

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 ) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 , Nr 238 poz. 1578, Nr 257 , poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. W planie dochodów i wydatków z zadań zleconych bieżących wprowadzić następujące zmiany:

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 147 002 zł w tym :

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 71 057 zł ;

b) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 945 zł ;

c) Dział 852 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 75 000 zł

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 147 002 zł w tym :

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 71 057 zł. w tym:

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 198 zł.

- § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 28 zł.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 157 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 zł.

- § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 69 664 zł;

b) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 945 zł ;

c) Dział 852 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 75 000 zł w tym :

- § 3110 świadzczenia społeczne o kwotę 72 600 zł.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 500 zł.

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 900 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków własnych w następujący sposób :

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 151 966 zł w tym :

a) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 10 927 zł ;

b) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 51 514 zł ;

c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 73 351 zł w tym :

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum edukacji społecznej § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 576 zł

- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 50 478 zł,

- Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11 127 zł

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6 470 zł;

- Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3 700 zł

d) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16 174 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 151 966 zł w tym :

a) Dział 600Transport i łączność Rozdzia 60016 Drogi publicznne gminne § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł ;

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł ;

c) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 927 zł ;

d) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 73 351 zł w tym:

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum edukacji społecznej § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1576 zł

- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 50 478 zł,

- Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 11 127 zł

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6 470 zł w tym :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000 zł ;

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 470 zł ;

- Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 700 zł

e) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 16 174 zł w tym:

- § 3240 stypandia dla uczniów o kwotę 13 000 zł

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 3 174 zł ;

f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 4260 zakup energii o kwotę 19 514 zł ;

§ 3. W planie wydatków własnych wprowadzić nastepujące zmiany :

1) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 37 300 zł w tym :

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam § 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł ;

b) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 000 zł ;

c) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 300 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 37 300 zł w tym :

a) Dział 600Transport i łączność Rozdzia 60016 Drogi publicznne gminne § 6050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł ;

b) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 5 000 zł ;

c) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 12 300 zł w tym :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 8 450 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 800 zł ;

- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 50 zł ;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : 11 103 022 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 9 715 991 zł ;

- dochody majątkowe w kwocie 1 387 031 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : 12 966 622 zł w tym :

- Wydatki bieżące w kwocie 9 856 033 zł ;

- Wydatki majątkowe w kwocie 3 110 589 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 863 600 zł , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) Wolnych środków w kwocie 400 000 zł ;

b) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 263 600 zł ;

c) Zaciągniętych kredytów w kwocie 1 200 000 zł ;

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIV/99/12
Rady Gminy Sidra
z dnia 29 października 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do § 1 W planie dochodów i wydatków budżetu zadań zleconych dokonano w oparciu o pisma Wojewody Podlaskiego:

- FB-II.3111.496.2012.MS z dnia 24 października 2012 zwiekszjące dotację celową o kwotę 71 057 zł na zwrotpodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 71 057 zł; Kwota na obsługę zadania wynosi 1 393 zł ,na wypłatę dla rolników 69 664 zł ;

- FB-II.3111.439.2012.MA z dnia 24 pażdziernika 2012 zwiekszjące dotację celową o kwotę 75 000 zł na świadczenia rodzinne ;

- FB.-II.3111.198.2012.MA zwiększającego środki na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników , w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej .

Do § 2 W planie dochodów i wydatków środków własnych wprowadzono następujace zmiany :

- Dział 754 dochody w kwocie 10 927 zł uzyskano na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego , dla OSP Sidra i Jacowlany . Dofinansowanie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia jednostek OSP zgodnie z podpisanymi umowami .

- Dział 758 na podstawie decyzji Min. Finansów oraz decyzji Wojewody Podlaskiego kwota 51 514 zł stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku . Dotację tę przeznaczono na nastepujace zadania : w dziele 700 gospodarka mieszkaniowa 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na poprawę ogrodzenia nieruchomości zajmowanej dla potrzeb ośrodka zdrowia w Sidrze , oraz opału na zimę do ośrodka zdrowia . W dziale 600 - 12 000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych , głównie wynajm równarki do poprawy przejezdności dróg o nawierzchni gruntowej . Kwotę 19 514 zł na § 4260 zakup energii w Dział 900 na oświetlenie uliczne .

- Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 73 351 zł w tym :

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum edukacji społecznej o kwotę 1 576 zł ;

- Rozdział 85214 na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 50 478 zł ;

- Rozdział 85216 zasiłki stałe zwiększono dotację celową o kwotę 11 127 zł ;

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6 470 zł , zwiększono wydatki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł m-cznie na pracownika socjalnego ,realizujacego pracę socjalną w środowisku łączna kwota dotacji 5 700 zł , oraz 770 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników , w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej . Powyższe dotacje wprowadzono w oparciu o pisma Wojewody .

- Rozdział 85295 pozostała działalność zwiększono dotację o kwotę 3 700 zł z przeznaczeniem na dożywianie w ramach wieloletniego programu pomc państwa w zakresie dożywiania ;

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, została zwiększona dotacja na wyprawkę szkolną o kwotę 3 174 zł - pismo Wojewody Nr FB-II.3111.464.2012 z dnia 17 października 2012 r. oraz dotacja na wypłatę stypendii dla uczniów o kwotę 13 000 zl;

Do § 3 W planie wydatków własnych dokonano następujacych zmian : Kwotę 20 000 zł przeniesiono z gospodarki mieszkaniowej do działu 600 zadanie z poz. 6 załącznika inwestycyjnego na 2012 rok. Dotyczy przebudowy ulicy wsi Zalesie . Pozostałe wydatki o charakterze bieżącym przeniesiono zgodnie z potrzebami zmian w planach finansowych jednostek oświatowych oraz urzędu gminy .

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama