| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 1809, poz. 1111, Nr 223, poz. 458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 312 074 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 372 160 zł, dokonać przesunięć na kwotę - 58 094 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się kwotę przychodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 102 641 zł w 2 transzach, pierwsza wypłacona zostanie w 2012 roku w wysokości 78 940 zł, druga zaśw kwocie 23 701 zł w roku 2013.

§ 7. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 9 194 629 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 764 786 zł,

- majątkowe w wysokości 1 429 843 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 9 568 083 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 764 751 zł,

- majątkowe w wysokości 1 803 332 zł;

3) dochody budżetowe w kwocie 163 080 zł zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie;

4) deficyt budżetu gminy w wysokości 536 534 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 536 534 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 536 534 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 500 000 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 744 850 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/113/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 31 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2011 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1036534

1.

Kredyty

§ 952

1036534

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

663080

1.

Spłaty kredytów

§ 992

428000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

235080

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/113/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 31 października 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie progr.

2012

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057 6059

Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Jasionóweczka

640000

640000

196000

444000

Gmina Jasionówka

2

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego

56578

56578

28068

28510

Gmina Jasionówka

3

710

71004

6050

Opracowanie planu przestrzennego w obrębie wsi Dobrzyniówka

24000

24000

24000

Gmina Jasionówka

4

921

92109

6057 6059

Remont świetlicy wiejskiej w Słomiance

489383

489383

188533

300850

Gmina Jasionówka

5

921

92109

6060

Wyposażenie świetlic wiejskich

24688

24688

13873

10815

Gmina Jasionówka

6

900

90095

6050

"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce"

635743

488940

78939

410001

Gmina Jasionówka

7

926

92695

6050

Wiejskie boiska sportowe

50808

50808

17071

33737

Gmina Jasionówka

Ogółem

1921200

1774397

83012

536534

410001

744850

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* kwoty prognozowane

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/113/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 31 października 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmniejsza się dochody w rozdz. 90095 § 6610 o kwotę 125 994 zł w związku z podpisaniem Porozumienia Wójta Gminy Jasionówka w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów,

- zmniejsza się dochody w rozdz. 90095 § 6280 p kwotę 186 080 zł, zgodnie z podpisaną Umową Nr 540/2012/Wn-10/02-RZ/O z dn. 09-08-2012 o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisaną Umową Nr Or-III.271.4.2012, z dn. 15-10-2012 na roboty budowlane związane z realizacją projektu "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach: Jasionówka, Drochlin, Dziadkowice w ramach porozumienia międzygminnego".

2. Zmiany w planie wydatkó budżetowych

- zmniejsza się wydatki o kwotę 372 160 zł (różnica 1 zł wynika z zaokrągleń), zgodnie z podpisaną Umową Nr 540/2012/Wn-10/02-RZ/O z dn. 09-08-2012 o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisaną Umową Nr Or-III.271.4.2012, z dn. 15-10-2012 na roboty budowlane związane z realizacją projektu "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach: Jasionówka, Drochlin, Dziadkowice w ramach porozumienia międzygminnego",

- dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w związku z bieżącymi potrzebami na kwotę 58 094 zł.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »