| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Suchowola udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dni 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. 5 poz. 13, Nr 228, poz.1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Suchowola, udostępnione operatorom i przewoźnikom, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr l do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § l, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suchowoli.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/138/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 października 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA SUCHOWOLA:

L.p.

Nazwa

Miejscowość


1.


Plac Kościuszki


Suchowola


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/138/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 października 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROM I PRZEWOŹNIKOM, KTÓRYCH
WŁAŚCICIELEM JEST GMINA SUCHOWOLA.

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów- wsiadanie i wysiadanie pasażerów.

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.

4. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w szczególności powinno:

1) odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy,

2) zapewnić innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach,

3) umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie

4) następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów

5. Na przystankach zabrania się:

1) postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów,

2) umieszczania bez zgody właściciela plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej

działalności niż przewóz osób.

6. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do uzyskania od właściciela przystanków uzgodnienia w zakresie:

1) ilości przystanków komunikacyjnych, z których mogą korzystać

2) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca umieszczenia informacji z rozkładem jazdy

7. Informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie właściciel przystanku komunikacyjnego

8. Udostępnianie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób

2) wykaz obsługiwanych przystanków wraz z rozkładem jazdy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »