reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Sidra

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567 ) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy Sidra uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Sidra Nr XVI/125/04 z dnia 29 grudniia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkwi Pomocy Społecznej w Sidrze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 27, poz. 404) oraz uchwały Rady Gminy Sidra w sprawie zmian w statucie: Nr VII/51/07 z dnia 30 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 2704), Nr IX/65/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 30, poz.327), Nr XV/102/08 z dnia 29 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 287, poz. 2877), Nr X/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 302) i Nr XIII/96/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2422).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIV/107/2012
Rady Gminy Sidra
z dnia 29 października 2012 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną

Gminy Sidra powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze zwany dalej "Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

6) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

7) Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ;

8) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 2255 ze zm.)

9) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

10) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

11) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r.Nr 1, poz.7; ze zm.);

12) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami);

13) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);

14) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.);

15) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.);

16) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)

17) Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2009 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);

18) Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;

19) Niniejszego statutu.

Postanowienia ogólne

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Sidrze, ul. Rynek 5.

2. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze".

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze może posługiwać się skróconą nazwą "OPS w Sidrze".

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem siedziby. Pieczęć podłużna może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numer Regon i NIP.

5. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Sidra.

6. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

7. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7,00 do 15,00.

8. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydawane są na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy.

Cele i zadania ośrodka

§ 4. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy, a w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych,

4) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.

§ 5. Działalność z zakresu pomocy społecznej polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 6. Ośrodek jest realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej:

1) zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:

a) realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

b) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej,

c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

i) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

j) praca socjalna,

k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

m) dożywianie dzieci,

n) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

o) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

p) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

q) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

r) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

s) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

t) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) zadań własnych gminy, do których należy:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

c) kierowanie do DPS osób wymagających opieki,

d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

e) ustalanie wysokości i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

f) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

g) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

h) obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego,

i) przyznawanie i wypłacanie stypendium dla uczniom z terenu naszej gminy,

j) praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej.

§ 7. Ośrodek realizuje swoje zadania współpracując na zasadzie partnerstwa w szczególności z: Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce, organizacjami pozarządowymi, szkołami, kościołami, związkami wyznaniowymi i służbą zdrowia.

§ 8. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Do Ośrodka w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

2. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach uprawnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

4. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem OPS.

5. Kierownik Ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację przed Radą Gminy, Wójtem Gminy Sidra i Wojewodą Podlaskim.

6. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowy o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek Pomocy Społecznej, który w tych sprawach jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników .

7. Kierownik Ośrodka, a także inna osoba na wniosek Kierownika Ośrodka, na podstawie upoważnienia wydanego w formie pisemnej przez Wójta Gminy Sidra, przeprowadza postępowanie w sprawie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, postępowanie z zakresu wspierania rodziny oraz wydaje decyzje administracyjne w tych sprawach .

8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Sidra corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

- kierownik

- księgowy 1/5 etatu,

- pracownicy socjalni,

- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych,

- inne w zależności od potrzeb Ośrodka.

2. Pracownicy socjalni prowadzą działalność w rejonach:

1) Rejonizację, gwarantującą dostępność do świadczeń, ustala Kierownik Ośrodka uwzględniając uwarunkowania i potrzeby mieszkańców.

2) Obowiązki poszczególnych stanowisk regulują zakresy czynności opracowane przez kierownika.

3) Pracownicy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Ośrodka działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

Gospodarka Finansowa

§ 11. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki - zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Sidra.

3. OPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzane są na rachunek budżetu Gminy.

4. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej.

5. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

6. Ośrodek finansowany jest z dotacji celowych budżetu państwa i środków własnych gminy.

Kontrola wewnętrzna i nadzór

§ 12. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Kierownik Ośrodka w zakresie całokształtu działalności.

2. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej sprawuje główny księgowy.

3. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Sidra.

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresu zadań zleconych sprawuje Wojewoda Podlaski.

Postanowienia końcowe.

§ 13. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Sidra.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama