reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 104/XXIV/2012 Rady Gminy Piątnica

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, z wyjątkiem budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) budynki i grunty lub ich części:

a) zajęte na potrzeby prowadzenia przez komunalne instytucje kultury statutowej działalności w zakresie upowszechniania kultury,

b) służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c) stanowiące własność Gminy a zajęte przez gminne jednostki organizacyjne w celu realizacji zadań własnych w zakresie obsługi szkół i kultury fizycznej,

d) służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej,

e) zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia działalności statutowej na rzecz osób niepełnosprawnych,

f) budynki mieszkalne i pozostałe budynki parafialne,

3) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), służące jako drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych i nieruchomości, będących w posiadaniu osób fizycznych,

4) budowle służące do zbiorowego odprowadzania ścieków, stanowiące własność Gminy i oddane w użytkowanie innym podmiotom;

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie obejmują budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 57/XIV/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 305, poz. 3928).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 620, z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienie przedmiotowe niż określone w ustawie.

Oprócz zwolnień przedmiotowych stosowanych w latach ubiegłych wnioskuję o wprowadzenie zwolnienia dotyczącego budowli związanych ze świadczeniem usług komunalnych w zakresie odprowadzania ścieków na 2013 r.

Mając powyższe na uwadze, niezbędne jest podjęcie przez Radę przedmiotowej uchwały.


[1]) Niniejsz ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarow między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r. 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktow w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama