Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/123/2012 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Nurzec-Stacja

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się Statut Sołectwa Nurzec-Stacja w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Wspólnotę sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

2. W skład sołectwa wchodzi jednostka niższego rzędu - Osiedle Mieszkaniowe "Zielone".

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Nurzec-Stacja.

§ 3. Nazwa sołectwa brzmi "Sołectwo Nurzec-Stacja".

§ 4. Sołectwo obejmuje obszar administracyjny miejscowości Nurzec-Stacja.

§ 5. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2. Statutu Gminy Nurzec-Stacja;

3. niniejszego statutu.

§ 6. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach publicznych, które nie są zastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów.

Rozdział 2.
ORGANY SOŁECTWA

§ 7. Organami sołectwa są:

1. zebranie wiejskie;

2. sołtys.

§ 8. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 9. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie.

§ 10. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1. zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2. wybór i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;

3. dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

4. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

5. współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi (np. ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia i kluby sportowe);

6. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek rady sołeckiej,

3) na wniosek 10% mieszkańców sołectwa,

4) na wniosek organów gminy.

2. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

3. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 10% mieszkańców sołectwa.

4. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w sołectwie (wywieszone na tablicy ogłoszeń) co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 12. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób określony w § 11 ust. 4 i wzięło w nim udział co najmniej 20% mieszkańców sołectwa.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uzyskano wymaganego quorum, sołtys lub Wójt zwołuje zebranie w drugim terminie bez konieczności zachowania wymogów wskazanych w § 11 ust. 4.

3. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników i może odbyć się w tym samym dniu po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie.

4. Mieszkańcy obecni na zebraniu potwierdzają swoją obecność wpisując się na listę obecności.

5. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 13. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka, która ma charakter opiniodawczy i doradczy. Rada sołecka składa się z 7 członków oraz sołtysa jako Przewodniczącego Rady Sołeckiej.

3. Do zadań sołtysa należy:

1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

2) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa;

3) organizowanie spotkań z radnymi;

4) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie oraz reprezentowanie sołectwa na zewnętrz;

5) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

6) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa;

7) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

8) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

9) uczestniczenie w naradach sołtysów;

10) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania skutków tych zdarzeń) oraz zleconych przez organy gminy.

4. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy.

5. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 14. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1. współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2. przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

3. zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

4. sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwość ich realizacji w ramach sołectwa;

5. inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział 3.
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 15. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Nurzec-Stacja w terminie nie późniejszym niż cztery miesiące po wyborach do rady gminy i powinny się one odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia kadencji.

§ 16. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 17. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 18. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, które ma dokonać wyboru sołtysa i rady sołeckiej , ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. O zwoływanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez rozplakatowanie, informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. Porządek obrad zebrania przewiduje w szczególności:

1) wybór przewodniczącego zebrania;

2) złożenie sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie;

4) wybór komisji skrutacyjnej;

5) wybór sołtysa;

6) wybór rady sołeckiej.

§ 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu zwołanym zgodnie z zasadami określonymi w § 11 statutu, wymagana jest obecność co najmniej 20% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się quorum, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 20. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, komisji skrutacyjnej.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, a następnie wybory członków rady sołeckiej.

3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej.

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią rady gminy.

5. Na karcie do głosowania głosujący pozostawiają nie skreślone nazwiska wybranych przez siebie kandydatów.

6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

7. W przypadku, gdy kandydaci na sołtysa o największym poparciu otrzymali równą liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania.

8. Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia wówczas przeprowadza się nowe wybory łącznie ze zgłoszeniem nowych kandydatów.

9. Nieważne są głosy w przypadku:

1) skreślenia wszystkich kandydatów

2) pozostawienia więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 22. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na uzasadniony wniosek co najmniej 50% mieszkańców sołectwa, na zebraniu, na którym wniosek został zgłoszony lub na kolejnym, zwołanym w terminie 30 dni od daty zebrania, na którym wniosek postawiono.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 23. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa Wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

Rozdział 4.
OSIEDLE MIESZKANIOWE "ZIELONE"

§ 24. 1. Organami sołectwa są:

1) ogólne zebranie mieszkańców,

2) Zarząd Osiedla.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 25. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest ogólne zebranie mieszkańców.

2. Ogólne zebranie mieszkańców podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców uprawnieni są wszyscy mieszkańcy osiedla stale zamieszkujący na jego terenie.

§ 26. Do kompetencji ogólnego zebrania mieszkańców należy:

1. zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii) w sprawach istotnych dla osiedla i jego mieszkańców;

2. wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla;

3. dokonywanie okresowych ocen działalności Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla;

4. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji osiedla na określony czas i w określonej wysokości;

5. współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi (np. ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia i kluby sportowe);

6. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 27. 1. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Zarzadu Osiedla,

3) na wniosek 10% mieszkańców osiedla,

4) na wniosek organów gminy.

2. Ogólnemu zebraniu mieszkańców osiedla przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

3. Ogólne zebranie mieszkańców może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Osiedla albo 10% mieszkańców osiedla.

4. Zawiadomienie o ogólnym zebraniu osiedla wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w osiedlu (wywieszone na tablicy ogłoszeń) co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów osiedla na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 28. 1. Ogólne zebranie mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób określony w § 27 ust. 4 i wzięło w nim udział co najmniej 20% mieszkańców osiedla.

2. W przypadku, gdy mimo zachowania warunków przewidzianych w ust. 1 w zebraniu nie uzyskano wymaganego quorum, Przewodniczący Zarządu Osiedla lub Wójt zwołuje zebranie w drugim terminie bez konieczności zachowania wymogów wskazanych w § 27 ust. 4.

3. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników i może odbyć się w tym samym dniu po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie.

4. Mieszkańcy obecni na zebraniu potwierdzają swoją obecność wpisując się na listę obecności.

5. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 29. 1. Organem wykonawczym osiedla jest Zarząd Osiedla.

2. Zarząd Osiedla składa się z 3 członków oraz Przewodniczy Zarządu Osiedla .

3. Do zadań Zarządu Osiedla należy:

1) przygotowanie zebrania ogólnego mieszkańców osiedla, tym projektów uchwał,

2) kierowanie realizacją uchwał zebrania ogólnego mieszkańców w odniesieniu do osiedla;

3) organizowanie spotkań z radnymi;

4) organizowanie wspólnych przedsięwzięć na terenie osiedla,

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje osiedlu do korzystania,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

7) wykonywanie innych zadań należących do zarzadu z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania skutków tych zdarzeń) oraz zleconych przez organy gminy;

8) współdziałanie z sołtysem sołectwa Nurzec-Stacja w sprawach istotnych dla osiedla i jego mieszkańców.

§ 30. 1. Pracami Zarządu Osiedla kieruje Przewodniczący Zarządu Osiedla.

2. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy:

1) reprezentowanie osiedla na zewnątrz;

2) przewodniczenie zebraniu ogólnemu mieszkańców osiedla oraz posiedzeniom Zarządu Osiedla;

3) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i fonansowej działalności samorządu osiedla;

4) akceptowanie dokumentów związanych z administracją i gospodarką skłądnikami mienia, w tym środków finansowych, które Gmina przekazuje do korzystania ;

5) uczestniczenie w naradach sołtysów;

6) wykonywanie innych zadań należących do Przewodniczącego Zarzadu Osiedla z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania skutków tych zdarzeń) oraz zleconych przez organy gminy;

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla może brać udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu ogólnego zebrania mieszkańców oraz Zarządu Osiedla.

Rozdział 5.
TRYB WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA ORAZ ZARZĄDU OSIEDLA

§ 31. Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla zarządza Rada Gminy Nurzec-Stacja w terminie nie późniejszym niż cztery miesiące po wyborach do rady gminy i powinny się one odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia kadencji.

§ 32. Przewodniczący Zarzadu Osiedla i Zarząd Osiedla wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.

§ 33. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 34. 1. Wójt Gminy zwołuje ogólne zebranie mieszkańców osiedla, które ma dokonać wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarząd Osiedla , ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. O zwoływanym zebraniu Przewodniczący Zarządu Osiedla informuje mieszkańców osiedla poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez rozplakatowanie, informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. Porządek obrad zebrania przewiduje w szczególności:

1) wybór przewodniczącego zebrania;

2) złożenie sprawozdań z działalności Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla z upływającej kadencji;

3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie;

4) wybór komisji skrutacyjnej;

5) Przewodniczącego Zarządu Osiedla;

6) wybór Zarządu Osiedla.

§ 35. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla, na zebraniu zwołanym zgodnie z zasadami określonymi w § 34 ust. 1 i 2 statutu, wymagana jest obecność co najmniej 20% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się quorum, wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 36. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub członka Zarządu Osiedla.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów i ich ogłoszenie.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 37. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania, komisji skrutacyjnej.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a następnie wybory członków Zarządu Osiedla.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.

4. Na karcie do głosowania głosujący pozostawiają nie skreślone nazwiska wybranych przez siebie kandydatów.

5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

6. W przypadku, gdy kandydaci na Przewodniczącegho Zarządu Osiedla o największym poparciu otrzymali równą liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania.

7. Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia wówczas przeprowadza się nowe wybory łącznie ze zgłoszeniem nowych kandydatów.

8. Nieważne są głosy w przypadku:

1) skreślenia wszystkich kandydatów

2) pozostawienia więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 38. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla oraz członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio dpowiedzialni przed ogólnym zebraniem mieszkańców i mogą być przez gólne zebranie mieszkańców odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich bowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub członków Zarządu Osiedla następuje na uzasadniony wniosek co najmniej 50% mieszkańców sołectwa, na zebraniu, na którym wniosek został zgłoszony lub na kolejnym, zwołanym w terminie 30 dni od daty zebrania, na którym wniosek postawiono.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 39. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub Zarządu Osiedla Wójt zwołuje ogólne zebranie mieszkańców dla wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub Zarządu Osiedla.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla przeprowadza samodzielnie ogólne zebranie mieszkańców zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 40. 1. Gospodarka finansowa sołectwa oraz osiedla mieszkaniowego "ZIELONE" prowadzona jest w ramach budżetu gminy, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i o funduszu sołeckim oraz w odrębnych przepisach

2. Środki finansowe sołectwa oraz osiedla mieszkaniowego "ZIELONE" pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady Gminy.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD SOŁECTWEM

§ 41. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa oraz osiedla mieszkaniowego "ZIELONE" sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organami nadzoru nad sołectwem są: Rada Gminy i Wójt Gminy.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja.

§ 44. Traci moc załącznik Nr 9 uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 3 września 2004 r. w sprawie nadania statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 139, poz. 1875).

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe