Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 118/XXIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2 . Uchwałapodlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XXIII/12
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 29 października 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWIENIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC

§ 1. Opis wyposażenia technicznego.

1) Wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

a) pojazdy powinny być sprawne, spełniające wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

b) pojazdy wykorzystywane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą mieć odpowiednią homologację lub ważne zaświadczenie, a także aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym,

c) pojazdy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający jednoznacznie identyfikację przedsiębiorcy; oznaczenie identyfikacyjne powinno zawierać informację dotyczącą nazwy firmy i jej adresu wraz z numerem telefonu przedsiębiorcy.

2) Wymagania dotyczące bazy transportowej:

a) przedsiębiorca powinien udokumentować posiadanie bazy transportowej aktualnym dokumentem potwierdzającym prawo jej posiadania (akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa najmu, itp.),

b) baza transportowa powinna być wyposażona w:

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,

- miejsce wydzielone na potrzeby mycia i dezynfekcji pojazdów, spełniające wymogi.ochrony środowiska lub umowę potwierdzającą korzystanie z usług w tym zakresie,

c) teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;

d) baza transportowa winna spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych.

3) Przedsiębiorca powinien dysponować dodatkowo dokumentami w zakresie:

a) potwierdzenia prowadzenia działalności (odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej),

b) potwierdzenia gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu lub inne stacje zlewne położone w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wykonującego obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,

c) zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS,

d) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

e) rejestru potwierdzającego przeprowadzanie dezynfekcji pojazdów.

4) Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

a) przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec,

b) wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór nieczystości ciekłych, zawierającego co najmniej imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz ilość ścieków odebranych,

c) prowadzenia ewidencji wykonywanych usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

d) przekazywania Burmistrzowi Ciechanowca sprawozdania dotyczącego ilości ścieków odebranych w każdym kwartale danego roku, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy,

e) wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).

§ 2. Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych.

1) Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinny być myte i dezynfekowane na bieżąco, lecz nie rzadziej niż raz na tydzień.

2) Wykonywanie usług związanych z prowadzoną działalnością należy przeprowadzać w taki sposób, aby nieczystości ciekłe nie wypływały ze zbiornika pojazdu asenizacyjnego podczas jego napełniania, transportu i opróżniania, powodując zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.

3) Pracownicy przedsiębiorcy powinni zostać przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu, przepisów bhp i przeciwpożarowych.

§ 3. Wymagania dotyczące miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

1) Miejscem przekazania nieczystości ciekłych jest stacja zlewna położona na terenie oczyszczalni miejskiej w Ciechanowcu lub stacja zlewna położona w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wykonująca obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 4. Przedsiębiorcaprzed rozpoczęciem działalności powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951).

§ 5. Wymagania, określone wniniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy od spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe