Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/92/12 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak oraz nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr. 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 9 ust. 1, art. 11, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 412) , art. 10, art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642) Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2013 roku samorządową instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak zwany dalej Ośrodkiem Kultury.

§ 2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miejscowość Rutka-Tartak.

§ 3. W skład Ośrodka Kultury wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Gminna zwane dalej "Biblioteką" i "Świetlicą".

§ 4. Ośrodek Kultury jest finansowany z budżetu gminy Rutka-Tartak w formie dotacji podmiotowej. Zadania inwestycyjne Ośrodka Kultury mogą być finansowane z dotacji przedmiotowej plus dochody własne.

§ 5. 1. Gmina Rutka-Tartak zapewni Ośrodkowi Kultury majątek niezbędny do jego funkcjonowania. Wyposaży go w odpowiednie pomieszczenia, sprzęt oraz księgozbiór.

2. Ośrodek Kultury przejmie mienie Świetlicy oraz Biblioteki funkcjonujących dotąd jako komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Rutce-Tartak.

§ 6. Biblioteka jest Biblioteką Publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o bibliotekach. Terenem jej działania jest Gmina Rutka-Tartak. Zadaniem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i kultury społeczności lokalnej Gminy Rutka-Tartak.

§ 7. Świetlica działa na terenie Gminy Rutka-Tartak jej zadaniem jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie gminy.

§ 8. Nadaje się Ośrodkowi Kultury Statut będący załącznikiem Nr 1do Uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/92/12
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 14 listopada 2012 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury i

działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.) i aktu o utworzeniu oraz

niniejszego statutu.

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Rutka-Tartak ul. Szkolna 1, a terenem działania obszar

Gminy Rutka-Tartak.

3. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Rutka-Tartak.

4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Rutka-Tartak.

5. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji

kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2. 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na

terenie Gminy Rutka-Tartak, w tym także prowadzenie biblioteki gminnej .

2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i

nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy

Rutka-Tartak w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka

nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku .

3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i

ochronie kultury w szczególności poprzez:

1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

3) organizowanie i współudział w organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy imprez artystycznych, rozrywkowych, obchodów i uroczystosci,

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

6) promocję kultury Gminy Rutka-Tartak i lokalnych twórców kultury,

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

9) sprawowanie opieki nad zabytkami,

10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych lokalnej społeczności we współpracy z innymi podmiotami, w tym ze szkołami, parafiami, stowarzyszeniami,

13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,

14) promocję gminy i rozwój turystyki,

15) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

16) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie

działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych

bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

17) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej,

edukacyjnej i popularyzatorskiej,

18) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany

międzybibliotecznej,

19) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańców Gminy,

20) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania

czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,

21) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych ifaktograficznych,

22) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących

popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy .

§ 3. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik .

2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Kierownik może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust.2. Do osoby, której powierzono zarządzanie Ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Kierownika.

5. Wójt wykonuje wobec Kierownika czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

6. Kierownik jest organem zarządzającym Ośrodka oraz przełożonym Ośrodka.

7. Kierownik składa za Ośrodek oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 4. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i ich wykorzystania.

2. Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku .

3. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z:

1) wpływów z własnej działalności,

2) dotacji z budżetu państwa,

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

5) innych źródeł,

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika.

5. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 5. 1. Podstawą działalności Ośrodka jest roczny program działalności ustalany przez Kierownika.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku .

3. Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora .

4. Zasadnicza część działalności Ośrodka jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Rutka-Tartak.

5. Ośrodek może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

6. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 7 .

7. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

8. Opłaty, o których mowa w ust. 7, nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 6. Kierownik corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 7. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika, po zasięgnięciu opinii Organizatora. Regulamin organizacyjny powinien zawierać zasady oraz warunki korzystania z biblioteki .

§ 8. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe