| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Szumowo i nie stanowiących własności Gminy

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLIV/177/10 Rady Gminy Szumowo z 30 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Szumowo i nie stanowiących własności Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 254, poz. 3127), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XIII/82/12 Rady Gminy Szumowo z 21 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Szumowo i nie stanowiących własności Gminy.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 11 uchwały nr XLIV/177/10 Rady Gminy Szumowo z 30 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Szumowo i nie stanowiących własności Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 254, poz. 3127), który stanowi:

"§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

2) § 2 uchwały nr XIII/82/12 Rady Gminy Szumowo z 21 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Szumowo i nie stanowiących własności Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 1892), który stanowi:

"§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Szumowo
z dnia 22 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XLIV/177/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Szumowo i nie stanowiących własności Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420,i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 141, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567/ oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97 poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75 poz. 474 i Nr 1340 poz. 871/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dotacją mogą być objęte obiekty wpisane do rejestru zabytków.

2. Dotacje mogą być udzielane na zabytki usytuowane w granicach administracyjnych Gminy Szumowo.

§ 2. O dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.

§ 3. 1. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane mogą obejmować nakłady konieczne na:

1) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

2) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

3) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

4) stabilizacje konstrukcyjne części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnych dla zachowania tego zabytku;

5) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystki;

6) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

7) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.

8) [1]) na budowę, przebudowę, remont i odtwarzanie ciągów pieszych i dróg dojazdowych.

2. [2]) (uchylony)

3. [3]) (uchylony)

4. Dotacje nie mogą stanowić zwrotu poniesionych nakładów w latach ubiegłych lub poniesionych przed zawarciem umowy.

5. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż wskazane w umowie.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wniosku w tej sprawie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą, wraz z aktualnym wpisem z właściwego rejestru;

2) uwierzytelnioną kopią decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

3) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;

5) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych od innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych prac;

6) informację o ubieganiu się wnioskodawcy o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotację;

7) całkowity kosztorys zadania;

8) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

9) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia.

3. Wykaz dotowanych zadań i wysokość dotacji określa uchwała budżetowa.

§ 5. Z podmiotem, któremu Rada Gminy Szumowo przyznała środki na dofinansowanie prac na obiektach zabytkowych, Wójt Gminy Szumowo zawiera umowę o udzieleniu dotacji. Umowa winna zawierać:

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczenia dotacji;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. Przekazanie środków na dofinansowanie odbywa się zgodnie z zawartą umową na rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 7. W przypadku udzielania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest zobowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację protokół z wyboru wykonawcy, sporządzony zgodnie z wymogami ustawy prawo o zamówieniach publicznych wraz z poświadczoną kopią najkorzystniejszej oferty.

§ 8. W celu rozliczenia dotacji, podmiot dotowany składa sprawozdanie z wykonania prac Wójtowi Gminy określając:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte ze środków publicznych, uzyskanych od innych podmiotów niż Gmina Szumowo;

2) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac;

3) protokół odbioru przeprowadzonych prac przez właściwe służby konserwatorskie;

4) zestawienie dokumentów księgowych, ze wskazaniem nr dowodu księgowego, nazwy wystawcy, daty wystawienia, nazwy wydatku i kwoty wydatku.

§ 9. 1. Wójt Gminy Szumowo ma prawo do kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji zadania finansowanego z dotacji.

2. Kontrola wydatkowania przekazanych środków finansowych może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, mogą być badane dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania.

4. Wójt Gminy może żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

5. Na żądanie Wójta Gminy podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


[1]) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XIII/82/12 Rady Gminy Szumowo z 21 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Szumowo i nie stanowiących własności Gminy.

[2]) Przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr XIII/82/12 Rady Gminy Szumowo z 21 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Szumowo i nie stanowiących własności Gminy.

[3]) Przez § 1 pkt. 3 uchwały Nr XIII/82/12 Rady Gminy Szumowo z 21 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Szumowo i nie stanowiących własności Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawa Pracy

Warszawska kancelaria specjalizująca się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »