reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 - 2017

Na podstawie art. 21 ust. 1, pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; zm.: Dz. U. z r. 2004 Nr 281, poz. 2783 i 2786; z r. 2006 Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602, Nr 249, poz. 1833; z r. 2007 Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z r. 2010 Nr 3, poz. 13; z r. 2011 Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowinka na lata 2013 - 2017" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/104/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 listopada 2012 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy NOWINKA na lata 2013 - 2017

I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

1. Ustala się wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne zgodnie z tabelą podaną poniżej:

L.p.

Lokalizacja budynku w którym mieszczą się lokale mieszkalne

Pow. użyt. mieszkania w m2

Wyposażenie techniczne lokali w instalacje

Stan techniczy lokali (zły, średni, dobry)

Socjalne

Pozostałe

Elekt

Wod.

Kan.

c.o.

c.w.

1.

Ośrodek Zdrowia w Nowince Nr 54/1

-

45,40

+

+

+

+

+

Dobry

2.

Ośrodek Zdrowia w Nowince Nr 54/2

-

63,00

+

+

+

+

+

Dobry

3.

Ośrodek Zdrowia w Nowince Nr 54/3

-

63,00

+

+

+

+

+

Dobry

4.

Szkoła Podstawowa w Monkiniach

-

48,00

+

+

+

+

+

Dobry

5.

Szkoła Podstawowa w Olszance

-

55,00

+

+

+

+

+

Średni

6.

Szczebra Nr 54

-

108,00

+

+

+

+

+

Średni

7.

Szczebra Nr 7/1

76,00

-

+

+

+

-

-

Dobry

8.

Szczebra Nr 7/2

48,00

-

+

+

+

-

-

Dobry

9.

Szczebra Nr 7/3

35,40

-

+

+

+

-

-

Zły

10.

Szczebra Nr 7/4

35,22

-

+

+

+

-

-

Zły

11.

Pijawne Polskie Nr 23

-

65,90

+

+

+

-

-

Średni

12.

Pijawne Polskie Nr 28

27,00

-

+

+

+

-

-

Średni

13.

Walne Nr 2

45,00

-

+

+

+

-

-

Średni

14.

Posterunek Policji w Nowince
27/1

-

61,85

+

+

+

+

-

Dobry

15.

Posterunek Policji w Nowince
27/2

-

50,50

+

+

+

+

-

Dobry

16

Posterunek Policji w Nowince
27/3

-

35,92

+

+

+

+

-

Dobry

2. Łącznie w zasobach mieszkaniowych Gminy Nowinka jest 16 lokali mieszkalnych w 9 budynkach, w tym 6 lokali socjalnych.

3. Stan budynków został stwierdzony przez pracownika ds. budownictwa Urzędu Gminy Nowinka i oznacza:

Stan dobry - nie zachodzi potrzeba remontu budynku, a jedynie drobnych napraw.

Stan średni - zachodzi potrzeba dokonania remontu.

Stan zły - istnieje pilna potrzeba wykonania remontu kapitalnego lub wyburzenia.

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.

Lp.

Lokalizacja lokalu

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Ośrodek Zdrowia w Nowince Nr 54/1

Przeznaczony do sprzedania

-

-

-

-

2.

Ośrodek Zdrowia w Nowince Nr 54/2

Przeznaczony do sprzedania

-

-

-

-

3.

Ośrodek Zdrowia w Nowince Nr 54/3

Przeznaczony do sprzedania

-

-

-

-

4.

Przy Szkole Podstawowej
w Monkiniach Nr 27/1

-

-

-

-

-

5.

Przy Szkole Podstawowej
w Olszance Nr 54

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-

-

-

-

6.

Szczebra Nr 54

-

-

Wymiana c.o

Wymiana pokrycia dachowego

Wymiana instalacji
elektrycznej

7.

Szczebra Nr 7/1

-

-

-

Naprawa kominów

Wymiana pokrycia dachowego

8.

Szczebra Nr 7/2

-

-

-

Naprawa kominów

Wymiana pokrycia dachowego

9.

Szczebra Nr 7/3

Mieszkanie rezerwowe

-

Naprawa kominów

Wymiana pokrycia dachowego

10.

Szczebra 7/4

Przeznaczone na powiększenie świetlicy wiejskiej

-

-

Naprawa kominów

Wymiana pokrycia dachowego

11

Pijawne Polskie Nr 28

-

-

-

-

-

12.

Pijawne Polskie Nr 23

-

-

-

-

-

13.

Walne Nr 2

Przeznaczone do sprzedania

-

-

-

-

14.

Posterunek Policji Nowinka Nr 27/1

-

-

Wymiana instalacji c.o.

Wymiana pokrycia dachowego

-

15

Posterunek Policji Nowinka Nr 27/2

-

-

Wymiana instalacji c.o.

Wymiana pokrycia
dachowego

-

16

Posterunek Policji Nowinka Nr 27/3

-

-

Wymiana instalacji c.o.

Wymiana pokrycia dachowego

-

Ze względu na trudną sytuację finansową Gminy Nowinka w najbliższych latach nie przewiduje się remontów mieszkań. Na bieżąco wykonywane będą tylko pilne remonty lokali mieszkalnych w zakresie na jaki pozwolą środki finansowe gminy w kolejności uzależnionej od stopnia pilności tych remontów.

III. Wykaz budynków komunalnych przeznaczonych do zmiany przeznaczenia:
1. Mieszkanie w m. Szczebra nr 7/4 o powierzchni 35,22 m 2 przeznaczone będzie na powiększenie przyległej obok świetlicy wiejskiej.

2. Mieszkanie w m. Szczebra nr 7/3 o powierzchni 35,40 m 2 wynajmowane będzie w nagłych losowych przypadkach jako miejsce tymczasowego schronienia.

IV. Planowana sprzedaż lokali w najbliższych latach

Lp.

Adres

Ilość mieszkań/ lokali

1

Nowinka 54- Ośrodek Zdrowia

3 mieszkania, 3 lokale użytkowe

2

Walne 2

1

Dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych w przypadkach uzasadnionych interesami gminy i po zwolnieniu tych lokali przez najemców i braku chętnych do wynajmu.

V. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu

Stawki czynszu regulowane są Zarządzeniami Wójta Gminy Nowinka. Istnieją jednak czynniki podwyższające jak i obniżające czynsz- przedstawione w poniższej tabeli.

L.p

Ze względu na:

Czynniki podwyższające

Czynniki obniżające

1.

Wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan

Mieszkanie z wyposażeniem:
w co + 10%
w wc + 10%
wodociąg i kanalizacja + 10%

Mieszkanie bez wodociągu i kanalizacji - 10%
Ogrzewanie piecowe -10%

2.

Ogólny stan techniczny budynku

Dobry stan techniczny + 5%

Zły stan techniczny budynku - 5%

3.

Położenie lokalu w budynku

Parter + 5%

Najemca lokalu oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczania opłat niezależnych od właściciela tj. opłata za wodę, za dostawę do lokalu energii, za ogrzanie lokalu itp.

VI. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

Zasób mieszkaniowy stanowią:

1) 3 mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Nowince,

2) 1 mieszkanie w budynku Szkoły Podstawowej w Monkiniach,

3) 1 mieszkanie przy Szkole Podstawowej w Olszance,

4) 2 budynki w m. Szczebra z 5 mieszkaniami,

5) 2 budynki w m. Pijawne Polskie z 2 mieszkaniami,

6) 1 budynek w m. Walne z 1 mieszkaniem,

7) 1 budynek w m. Nowinka z 3 mieszkaniami Posterunek Policji.

Wójt dokonuje rozdysponowania lokali, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące i uchwałę Rady Gminy, zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych oraz ustala stawki czynszu, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali, w oparciu o zasady powszechnie obowiązujące oraz o ustalone zasady polityki czynszowej.

W zarządzaniu lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w kolejnych latach należy:

- podjąć działania odnośnie windykacji opłat czynszowych poprzez stosowanie następujących środków: niezwłoczne reagowanie w sytuacji pojawienia się zaległości czynszowych,

- kontynuować prywatyzację poprzez sprzedaż lokali gminnych na rzecz obecnych najemców, bądź po ich opróżnieniu, w drodze przetargu.

VII. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

Ustala się następujące źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Nowinka:

1) koszty bieżącej eksploatacji i remontów lokali oraz budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wydatki inwestycyjne pokrywane będą z wpływających do budżetu gminy czynszów;

2) w przypadku niewystarczającej ilości środków wymienionych w pkt. 1 i występowania niezbędnych potrzeb remontowych, wydatki z tym związane sfinansowane będą z budżetu gminy.

VIII. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać się będą głównie koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków. Wysokość wydatków na remonty ustalana będzie w uchwałach budżetowych podjętych na kolejne lata objęte Programem.

IX. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i realizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

1) w okresie objętym programem nie planuje się zakupu i budowy nowych budynków i lokali,

2) w celu poprawy efektywności gospodarowania zasobem należy dążyć do ustalania czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących remontów,

3) planuje się sprzedaż następujących lokali mieszkalnych:

a) w Nowince Ośrodek Zdrowia z 3 mieszkaniami,

b) w Walnym 2 w z 1 mieszkaniem,

4) dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych w przypadkach uzasadnionych interesami gminy i po zwolnieniu tych lokali przez najemców i braku chętnych do wynajmu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama