Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/410/12 Rady Miasta Białystok

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda i pozbawienia nazw części niektórych ulic oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i praw jazdy z powodu zmiany adresów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) orazart. 79b i art. 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ulicom położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda nadaje się nazwy:

1) Walentego Lewandowskiego - obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 553/26 oraz części działek o numerach geodezyjnych: 553/17, 553/28, 553/31 w obrębie Nr 12 - Białostoczek Płd., oznaczonej kolorem różowym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2) Ludwika Mierosławskiego - obejmującej część działki o numerze geodezyjnym 553/17 w obrębie Nr 12 - Białostoczek Płd. oraz części działek o numerach geodezyjnych: 1701, 1747, 1725/3, 1790/2, 1814 w obrębie Nr 16 - Wygoda, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. W zakresie uregulowanym w ust. 1 pozbawia się nazwy części dotychczasowego przebiegu ulic: Romualda Traugutta, Wąskiej, Fabrycznej.

§ 2. 1. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu lub nowego prawa jazdy osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów, z powodu konieczności zmiany adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, wynikającej z § 1 niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie z opłat, o których mowa w ust. 1, realizowane będzie w okresie osiemnastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Zwolnienie z opłat za wydanie dokumentów wskazanych w § 2 ust. 1, nie obejmuje opłaty ewidencyjnej pobieranej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. f) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/410/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 26 listopada 2012 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe