Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Czyżew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 1) ) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz.1368 2) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność lub będące w zarządzie Gminy Czyżew, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 23 listopada 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych

1. Przystanki w ciągu dróg gminnych:

Lp.

Miejscowość

Ulica

Kategoria drogi

1.

Czyżew

Duży Rynek

Droga gminna

2.

Czyżew

Dworzec PKP

Droga wewnętrzna

2. Przystanki w ciągu dróg krajowych:

Lp.

Nr Drogi

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nr przystanku

km + hm

Strona

drogi

parzysty

nieparzysty

1.

63

187+285

prawa

Dmochy -Wochy

68

2.

63

188+849

lewa

Czyżew-Sutki

65

3.

63

189+000

prawa

Czyżew-Sutki

70

4.

63

194+591

prawa

Brulino-Piwki

72

5.

63

196+894

prawa

Szulborze-Kozy

74

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 23 listopada 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych i krajowych zarządzanych przez Burmistrza Czyżewa, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Burmistrza Czyżewa.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Czyżewie, do którego należy załączyć:

- projekt proponowanego rozkładu jazdy,

- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

- każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,

- wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody, wydanej przez Burmistrza Czyżewa.

5. Burmistrz Czyżewa może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Burmistrza Czyżewa, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

7. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Burmistrzem Czyżewa.

8. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

9. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 pkt. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

10. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

11. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

12. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

13. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

14. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Burmistrz Czyżewa może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe