Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Rada Gminy Turośń Kościelnauchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Traci moc uchwała nr II/13/06 Rady Gminy Turośń Kościelnaz dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenieGminy Turośń Kościelna(Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 303, poz. 3213).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/151/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 listopada 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna, w szczególności dotyczące:

1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach itp.);

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano- remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

3) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości) oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów; Piasek użyty do powyższych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

4) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dopuszczalne jest jedynie w miejscach utwardzonych, pod warunkiem, że powstające ścieki nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby,

5) naprawy samochodów, związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

ROZDZIAŁ III
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

2) Prowadzenie selektywnego zbierania następujących sześciu frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach itp.);

3) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego;

4) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

5) Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z dostarczonym przez Gminę harmonogramem;

6) Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

7) Wymienione w pkt. 6 odpady można przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć je osobiście do gminnego punktu odpadów problematycznych;

8) Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich;

9) Odpady wielkogabarytowe zbierane są tak, jak pozostałe selektywnie zbierane, jednakże bez umieszczania ich w workach;

10) Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe gromadzić należy w pojemnikach zabezpieczonych przed możliwością pylenia; w przypadku niewielkiego remontu odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów.

ROZDZIAŁ IV
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie częstotliwości i sposobów pozbywania się nieczystości ciekłych:

1) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości,

2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co miesiąc;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co miesiąc;

c) odpady ulegające biodegradacji - co miesiąc;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co pół roku;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co miesiąc;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co miesiąc;

c) odpady ulegające biodegradacji - co miesiąc;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co pół roku;

3) jednostki handlowe, usługowe, przemysłowe - w zależności od wielkości pojemników nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu;

4) budynki pensjonatowe, hotele, ośrodki wypoczynkowe itp., minimum 1 raz w miesiącu;

§ 6. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych.

§ 7. W okresie letnim, właściciele nieruchomości , na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

ROZDZIAŁ V
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 8. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) przewiduje się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Turośń Kościelna i ich minimalną pojemność:

a) kosze uliczne o pojemności minimum 10 l;

b) kosze na odpady o pojemności minimum 110 l;

c) worki o pojemności minimum 60 l;

d) kontenery o pojemności minimum 5 m3.

2) odpady komunalne należy gromadzić w w/w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

a) dla budynków mieszkalnych 40l na mieszkańca; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;

b) dla szkół wszelkiego typu 2 l na każdego ucznia i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli 2 l na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych 30 l na każde 10m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

e) dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

h) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem

i) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) Kolor niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;

2) Kolor żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne

3) Kolor brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

4) Kolor czerwony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne kolorowe;

5) Bezbarwne,przezroczyste z przeznaczeniem na inne rodzaje odpadów.

3. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników jednostki wywozowej w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki powinny być ustawione w granicy nieruchomości w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przez zbieraniem się wody i błota.

4. Określa się rodzaje i minimalne pojemności oraz warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na drogach publicznych:

1) kosze uliczne o pojemności minimum 10 l,

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki należy myć po odebraniu odpadów w miarę potrzeb, a w okresie wiosenno - jesiennym poddać dezynfekcji raz na kwartał.

ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKOWANIA.

§ 9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 10. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór,

2) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

3) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie jego nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te powinny być umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych.

ROZDZIAŁ VII
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 11. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako takie.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, nieokreślonych w ust. 1, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2, zobowiązani są:

1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 12. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

ROZDZIAŁ VIII
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 13. Na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi istnieje obowiązek przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe