Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 23/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 11 września 2012r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Rabinówki"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. )[2]) zarządza się co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 67/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Rabinówki" (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 257, poz. 2899) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody Rabinówka, zwany dalej rezerwatem, obszar gruntów o powierzchni 658,5687 ha, położony na terenie gminy Gródek, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim.".

2. Dane dotyczące działek ewidencyjnych wchodzących w skład rezerwatu przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych ostoi rzadkich i chronionych gatunków awifauny lęgowej, a w szczególności populacji cietrzewia na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej.;";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku..".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2012
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody Rabinówki (powiększenie)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2012
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik nr 2 do zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody Rabinówki


[1]) niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 67/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Rabinówki" (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 257, poz. 2899). Na mocy art. 12 ustawy z dnia 13 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237) rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stają się rezerwatami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549 , Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe