Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 283/12 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 23 331,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 23 331,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 12 136,00 zł (rozdz. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85215 § 3110 - 4 991,00 zł, składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r.: MOSiR w Grajewie, rozdz. 92604 § 4110 - 6 145,00 zł, wkład własny na wypłatę stypendiow socjalnych w kwocie 1 000 zł, rozdz. 85415 § 3240.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 59 340 904,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 52 849 744,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 491 160,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 69 063 971,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 936 270,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 127 701,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta


mgr Przemysław Chyliński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

304 595,00

0,00

304 595,00

75416

Straż gminna (miejska)

259 595,00

0,00

259 595,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 393,00

- 500,00

2 893,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

1 000,00

10 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- 500,00

500,00

758

Różne rozliczenia

210 649,00

- 12 136,00

198 513,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

210 649,00

- 12 136,00

198 513,00

4810

Rezerwy

210 649,00

- 12 136,00

198 513,00

801

Oświata i wychowanie

24 333 625,00

0,00

24 333 625,00

80101

Szkoły podstawowe

9 860 073,00

- 4 730,00

9 855 343,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

379 679,00

- 4 730,00

374 949,00

80104

Przedszkola

5 126 409,00

7 963,00

5 134 372,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 643,00

- 708,00

10 935,00

4300

Zakup usług pozostałych

152 183,00

7 963,00

160 146,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

165 855,00

708,00

166 563,00

80110

Gimnazja

7 235 711,00

4 730,00

7 240 441,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 993,00

7 790,00

62 783,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

265 709,00

- 3 060,00

262 649,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

101 122,00

- 7 963,00

93 159,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 207,00

- 7 963,00

14 244,00

852

Pomoc społeczna

5 365 052,00

4 991,00

5 370 043,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

877 000,00

4 991,00

881 991,00

3110

Świadczenia społeczne

877 000,00

4 991,00

881 991,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

920 505,00

0,00

920 505,00

85395

Pozostała działalność

905 024,00

0,00

905 024,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

22 430,00

277,00

22 707,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

3 553,00

49,00

3 602,00

4307

Zakup usług pozostałych

194 369,00

- 277,00

194 092,00

4309

Zakup usług pozostałych

23 432,00

- 49,00

23 383,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 037 658,00

1 000,00

1 038 658,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

526 368,00

1 000,00

527 368,00

3240

Stypendia dla uczniów

455 976,00

1 000,00

456 976,00

926

Kultura fizyczna

1 331 023,00

6 145,00

1 337 168,00

92601

Obiekty sportowe

299 726,00

- 2 653,00

297 073,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

918,00

- 918,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 735,00

- 1 735,00

12 000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

737 213,00

8 798,00

746 011,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

289 507,00

2 653,00

292 160,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

49 379,00

6 145,00

55 524,00

Razem:

62 037 256,00

0,00

62 037 256,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 283/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

§ 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 23 331,00 zł są następujące:

1) w rozdz. 75416 przesuwa się z § 4120 - 500 zł, § 4700 - 500 zł do § 4300 - 1 000 zł na uaktualnienie licencji oprogramowania e-mandat,

2) ZSM Nr 3 - przesuwa z rozdz. 80101 § 4440 - 4 730 zł i rozdz. 80110 § 4440 - 3 060 zł do rozdz. 80110 § 4210 - 7 790 zł na zakup materiałów do remontu łazienek w budynku gimnazjum,

3) w rozdz. 80104 przesuwa się:

a) PM Nr 1: z § 3020 - 708 zł i § 4440 - 1 539 zł oraz PM Nr 6: z § 4440 - 1 352 zł do PM Nr 2 § 4440 - 488 zł i PM Nr 4 § 4440 - 3 111 zł na korektę zfśs,

4) przesuwa się z rozdz. 80146 z § 4300 do rozdz. 80104 (UM) § 4300 kwotę 7 963 zł na refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Ełk na dzieci z terenu Miasta Grajewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Ełku,

5) dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 85395 w ramach projektu POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo" z § 4307 - 277 zł, § 4309 - 49 zł do § 4217 - 277 zł, § 4219 - 49 zł w związku z dostawą produktów spożywczych na konferencję podsumowującą projekt,

6) w MOSiR dokonuje się przesunięcia:

a) z rozdz. 92601 (stadion) § 4170 - 1 735,00 zł i (Orlik) § 4040 - 918,00 zł do rozdz. 92604 § 4010 - 2 653,00 zł. na brakujące wynagrodzenie.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2012 r. w kwocie 12 136,00 zł , rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki według poniższego zestawienia:

1) dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85215 § 3110 - 4 991,00 zł,

2) wkład własny na wypłatę stypendiow socjalnych w kwocie 1 000 zł, rozdz. 85415 § 3240,

3) składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r. - MOSiR w Grajewie, rozdz.92604 § 4110 - 6 145,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe