Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 147/XIX/12 Rady Gminy Zambrów

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Zambrów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 941, poz. 979) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Dotacja z budżetu Gminy Zambrów udzielana jest przedszkolom i punktom przedszkolnym posiadającym wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Zambrów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Dotację przyznaje się na wniosek podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne lub punktprzedszkolny, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osoby prawnej z podaniem adresu,

2) nazwę i adres przedszkola lub punktu przedszkolnego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

4) imienny wykaz dzieci wraz z datą urodzenia i adresem zamieszkania,

5) planowaną liczbą dzieci,

6) wskazanie numeru rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

7) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu placówki.

§ 3. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Zambrów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez nią w przeliczeniu na jedno dziecko.

2. Dotacja na każde dziecko niepełnosprawne, nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zambrów.

3. Dotacja dla podmiotu prowadzącego wychowanie przedszkolne w formie punktu przedszkolnego, przysługuje na każde dziecko w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zambrów w przeliczeniu na jedno dziecko. Postanowienia ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do dzieci niepełnosprawnych objętych opieką w punkcie przedszkolnym.

4. Dotacją objęte są dzieci będące mieszkańcami Gminy Zambrów. Jeżeli do przedszkola lub punktu przedszkolnego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Zambrów, wówczas gmina, której mieszkańcem jest to dziecko, pokrywa koszty dotacji zgodnie z § 3 uchwały.

5. W przypadku braku na terenie Gminy Zambrów przedszkola publicznego lub punktu przedszkolnego, stosuje się przepisy art. 90 ust. 2d. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 4. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

2. Do 10 dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole lub punkt przedszkolny składa w Urzędzie Gminy Zambrów, informację o liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Wysokość dotacji na jedno dziecko w niepublicznym przedszkolu lub w punkcie przedszkolnym ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmiany kwot wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy dla przedszkoli publicznych. Wysokość dotacji ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu od następnego miesiąca po miesiącu w którym zmieniła się kwota wydatków bieżących.

4. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy podmiot utracił wpis do ewidencji.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący przedszkole lub punkt przedszkolny zobowiązany jest do rozliczenia przyznanej dotacji po zakończeniu roku budżetowego nie później niż do 15 stycznia następnego roku. W przypadku gdy podmiot kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej części dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Brak złożenia informacji, o której mowa w § 4 ust. 2 lub rozliczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 stanowi podstawę do wstrzymania kolejnej części dotacji. Dotacja zostanie wyrównana po otrzymaniu przez organ dotujący zaległych dokumentów.

3. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiła pomyłka w przekazanej informacji o liczbie dzieci, podmiot prowadzący może przedłożyć korektę i przekazać odrębnym pismem do organu dotującego. Wyrównanie dotacji do stanu uczniów po korekcie nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą kontrolować dotowany podmiot w zakresieprawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej a także przetwarzania danych osobowych dzieci placówki.

3. Czynności kontrolnych dokonuje się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej placówce.

4. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147/XIX/12
Rady Gminy Zambrów
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie wychowanków według stanu na pierwszy dzień
miesiąca ....................... 20.... r.

.................................................. ..................................................

(pieczątka podmiotu ) (miejscowość data)

Wójt Gminy Zambrów

ul. Fabryczna 3

15-300 Zambrów

1. Nazwa i adres przedszkola lub punktu przedszkolnych: ..........................................................................................................................................................................

2. Aktualna liczba wychowanków w przedszkolu lub w punkcie przedszkolnym: ...., w tym aktualna liczba wychowanków:

a) niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju niepełnosprawności: ...,

b) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ... .

3. Imienny wykaz przedszkolaków w niepublicznych przedszkolach lub punktach przedszkolnych:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

.................................................................

(imienna pieczątka i podpis czytelny

podmiotu prowadzącego)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 147/XIX/12
Rady Gminy Zambrów
z dnia 13 grudnia 2012 r.

ROCZNE ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA ROK ....

..................................................... .....................................................

(pieczątka podmiotu ) (miejscowość data)

Wójt Gminy Zambrów

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

1. Nazwa i adres dotowanego przedszkola lub punktu przedszkolnego: ....................................................

2. Kwota dotacji otrzymana: ...........; wykorzystana ..............

3. Faktyczna liczba wychowanków dotowanej placówki w okresie od początku roku do końca okresu

rozliczeniowego:


Miesiąc


Liczba ogółem:

w tym:

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

4. Zestawienie wydatków dotowanego podmiotu sfinansowanych z dotacji

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

1.

2.

3.

Oświadczam że:wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnymi faktycznym. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu zostały faktycznie poniesione.

.................................................................... …............................................................

(imię i nazwisko osoby (imienna pieczątka i podpis czytelny

sporządzającej sprawozdanie) podmiotu prowadzącego)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe