Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Spacerowa w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gmina Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567), Rada Gminy w Dobrzyniewie Dużym uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy "Spacerowa" drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 768/2, nr 1901/4, nr 1901/9, nr 1901/16, nr 719/10 i nr 719/12 obręb Dobrzyniewo Duże, odchodzącej w kierunku południowym od ulicy Białostockiej do linii kolejowych Białystok-Ełk.

2. Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/140/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 listopada 2012 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe