Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 129/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:

1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,

4) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Na terenie Gminy Ciechanowiec odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości są gromadzone w podziale na następujące frakcje:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) przeterminowane leki i chemikalia,

12) zużyte opony,

13) odpady zielone,

14) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego.

§ 4. 1. Częstotliowśćodbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-6 i pkt 14, jest realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez Przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:

1) raz na miesiąc - w przypadku terenów wiejskich, zarówno w przypadku odpadów zebranych selektywnie jak i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

2) raz na miesiąc - w przypadku selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej,

3) raz na tydzień - w przypadku selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych z terenów miejskich w zabudowie wielorodzinnej.

4) raz natydzień - w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej.

2. Odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w odpowiednich pojemnikach lub workach powinno być realizowane co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

3. Odpady wielkogabarytowenależy odbierać nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach określonych przez Przedsiębiorcę.

4. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony powinny być odbierane przez przedsiębiorcę nie rzadziej niż dwa razy w roku, lub według zapotrzebowania dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktów selektywnej zbiórki lub innych punktów zbiórki organizowanych przez podmioty na terenie miasta.

§ 5. Zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych wymienionych w § 2 jest określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Ciechanowiec obsługują mieszkańców tej gminy w zakresie frakcji odpadów, o których mowa w § 2 pkt 7-12.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają wymienione w ust. 1 odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

§ 7. Uchwałapodlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 114/XXIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 października 2012 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXIV/12
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 28 listopada 2012 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNIE FRAKCJE TYCH ODPADÓW

Tab.1. Procesy odzysku i unieszkodliwiania przewidziane do zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych.

L.P.

POSZCZEGÓLNE FRAKCJE ODPADÓW KOMUNALNYCH

PROCESY ODZYSKU 1)

PROCESY UNIESZKODLIWIANIA 1)

1.

Papier i tektura

R1, R3, R14, R15

D10

2.

Szkło

R5, R14, R15

-

3.

Tworzywa sztuczne

R1, R5, R14, R15

D10

4.

Metale

R4, R5

-

5.

Opakowania wielomateriałowe

R1, R5, R14, R15

D10

6.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

R1, R3, R10

D10

7.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

R5, R14, R15

-

8.

Zużyte baterie i akumulatory

R6

D5, D16

9.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

R1, R5, R15

D1, D10

10.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

R14

-

11.

Przeterminowane leki i chemikalia

R1, R2, R6

D5, D10, D16

12.

Zużyte opony

R5

-

13.

Odpady zielone

R1, R3, R10

D1, D8, D9, D16

14.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

R1, R15

D1, D8, D9, D16

1) Procesy odzysku i unieszkodliwiania określone zostały na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe