Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 131/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 117/XXIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 października 2012 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 131/XXIV/12
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 28 listopada 2012 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, spełniający wymagania rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97,

2) posiadać atestowane środki i narzędzia przeznaczone do chwytania i obezwładniania oraz transportowania zwierząt,

3) zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną w przypadku, gdy pochwycone zwierzę jest okaleczone lub chore,

4) pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy (w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej) w zakresie postępowania ze zwierzętami i przepisów o ochronie zwierząt,

5) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, zapewniającym odbiór schwytanych zwierząt (ewentualnie pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości do przyjęcia wyłapywanych zwierząt od przedsiębiorcy),

6) posiadać umowę z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych (ewentualnie pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości przyjęcia zwłok zwierzęcych od przedsiębiorcy),

7) prowadzić ewidencję wyłapywanych zwierząt.

2. Przedsiębiorcaprzed rozpoczęciem działalności powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951).

3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia winien poświadczyć wymagania, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczeniem o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,

2) świadectwem zatwierdzenia środka transportu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,

3) tytułem prawnym do posiadania pojazdu,

4) umowami (ewentualnie oświadczeniami), o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5-6.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu, w tym m.in.:

a) klatkami dla psówi kotów,

b) pomieszczeniamido kwarantanny bezdomnych zwierząt,

c) atestowanyminarzędziami do chwytania i obezwładniania zwierząt,

d) pomieszczeniem chłodniczym do czasowego przechowywania zwłok zwierząt,

2) teren schroniska powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie (ewentualnie inne zezwolenie) wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

4) posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, spełniający wymagania rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97,

5) pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy (w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej) w zakresie postępowania ze zwierzętami i przepisów o ochronie zwierząt,

6) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną dla zwierząt przebywających w schroniskach,

7) posiadać umowę z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych (ewentualnie pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości przyjęcia zwłok zwierzęcych od przedsiębiorcy),

8) prowadzić ewidencję ilości zwierząt wraz z informacjami o gatunkach i pochodzeniu zwierząt w schronisku, a także rejestr świadczonych usług,

9) podejmować działania związane z poszukiwaniem nowych właścicieli dla przebywających w schroniskach zwierząt.

2. Przedsiębiorcaprzed rozpoczęciem działalności powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951).

3. Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorcazobowiązany jest do powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii o rozpoczęciu działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , zgodnie z zapisami art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).

4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia winien poświadczyć wymagania, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczeniem o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,

2) świadectwem zatwierdzenia środka transportu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4,

3) tytułem prawnym do posiadania nieruchomości oraz pojazdu,

4) umową (ewentualnie oświadczeniem), o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu, w tym m.in.:

a) piecem do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) pomieszczeniem chłodniczym do czasowego przechowywania zwłok zwierząt i ich …części,

c) odpowiednio zabezpieczonym miejscem do przetrzymywania odpadów powstających w procesie spalania,

2) teren prowadzenia działalności powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie (ewentualnie inne zezwolenie) wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

4) posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwłok zwierząt i ich części,

5) posiadać środki i narzędzia niezbędne do przeprowadzania dezynfekcji zwłok zwierząt i ich części przed ich zagrzebaniem,

6) personel powinien zostać odpowiednio przeszkolony i przygotowany do pracy (w tym zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej),

7) posiadać umowę z podmiotem zajmującym się odbiorem odpadów, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c (ewentualnie pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości odbioru tych odpadów od przedsiębiorcy),

8) prowadzić ewidencję ilości padłych zwierząt oraz ich części wraz z informacjami o gatunkach i pochodzeniu, które zostały zagrzebane i spalone a także rejestr świadczonych usług.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia winien poświadczyć wymagania, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczeniem o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,

2) tytułu prawnego do nieruchomości oraz pojazdu,

3) umową (ewentualnie oświadczeniem), o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7,

3. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części , zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951).

§ 4. Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii o rozpoczęciu działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części , zgodnie z zapisami art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).

§ 5. Wymagania, określone w§ 1 ust. 1, § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 nie zwalniają przedsiębiorcy od spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe