Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Zbójna

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbójna

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, N r 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz.567 oraz art.14 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Zbójna zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa się w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Świadczenia oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zbójna w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1, są odpłatne i obejmują w szczególności; 1/zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka; 2/gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej; 3/gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka ; 4/przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych 5/działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

§ 3. 1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ustala się w wysokości 1,00 zł ( słownie: jeden złoty).

2. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne ustalana jest jako iloczyn stawki o której mowa w ust.1, zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.

3. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym, opłata, o której mowa w § 3 ust.1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne jest pomniejszona proporcjonalnie do liczby godzin nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym.

§ 4. W przypadku gdy z usług oddziału przedszkolnego korzysta drugie i kolejne dziecko z rodziny, opłata wynosi 50% kwoty wymienionej w § 3 ust.1.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz innych zajęć dodatkowych organizowanych przez oddział przedszkolny na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

§ 6. Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny oraz sposób i terminy pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka a dyrektorem szkoły, przy której działa oddział przedszkolny.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący


Jan Gawrych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe