Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/300/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu oraz ustalenia opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Suwałkach uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu oraz ustalenia opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 186, poz. 2320) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"2. Biuro Zarządcy Cmentarza mieści się przy ul. Sejneńskiej 82 w Suwałkach i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe