Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu sokólskiego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2013, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. 1. W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy apteki pełnią dyżury w systemie dobowym.

2. Ustala się czas trwania dyżuru:

1) od godz. 20.00 do godz. 7.00 dnia następnego od poniedziałku do czwartku;

2) od godz. 20.00 w piątek do godz. 8.00 w sobotę;

3) od godz. 16.00 w sobotę do godz. 9.00 w niedzielę;

4) od godz. 13.00 w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy do godz. 7.00 dnia następnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy dniem następnym po święcie lub innym dniu wolnym od pracy jest sobota - dyżur trwa do godz. 8.00 w sobotę. W przypadku, gdy dniem następnym jest niedziela, święto lub inny dzień wolny od pracy - dyżur trwa do godz. 9.00 tego dnia.

4. Grafik dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w roku 2013 stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/127/2012
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2013

L.p.

Nazwa apteki

Adres apteki

Godziny pracy
w dni powszednie

Godziny pracy
w soboty

Godziny pracy
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy

SOKÓŁKA

1.

Apteka "Cefarm"

ul. 1-go Maja 17, tel. 85 711 23 86

7.00 - 20.00

8.00 - 16.00

9.00 - 13.00

2.

Apteka prywatna

ul. Grodzieńska 6A, tel. 85 711 52 34

8.00 - 19.00

8.00 - 15.00

Nieczynna

3.

Apteka "Melissa"

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 9A, tel. 85 711 89 70

8.00 - 19.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

4.

Apteka "Podlaska"

Pl. T. Kościuszki 17, tel. 85 711 19 55

8.00 - 19.00

8.00 - 15.00

Nieczynna

5.

Apteka prywatna

Os. Centrum 20A, tel. 85 711 53 00

8.00 - 19.00

8.00 - 15.00

Nieczynna

6.

Apteka "Arnika"

Os. Zielone 1, tel. 85 711 95 80

8.00 - 19.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

7.

Apteka "INA"

ul. Gen. W. Sikorskiego 40, tel. 85 722 05 06

8.00 - 18.00

9.00 - 14.00

Nieczynna

8.

Apteka prywatna

ul. Gen. W. Sikorskiego 3, tel. 85 711 24 10

8.00 - 20.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

9.

Apteka prywatna

ul. Grodzieńska 18, tel. 85 711 55 17

8.00 - 17.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

10.

Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja

ul. Białostocka 8/10 lok. 1, tel. 85 711 24 62

8.00 - 19.00

8.00 - 16.00

Nieczynna

11.

Apteka prywatna

ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14

8.00 - 19.00

9.00 - 14.00

Nieczynna

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

12.

Apteka "Cefarm"

Pl. T. Kościuszki 6, tel. 85 712 10 18

7.30 - 20.00

8.00 - 16.00

9.00 - 13.00

13.

Apteki Familijne

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 12, tel. 85 711 89 95

8.00 - 20.00

8.00 - 16.00

Nieczynna

JANÓW

14.

Apteka prywatna

ul. Rynkowa 5, tel. 85 721 60 04

8.00 - 18.00

8.00 - 15.00

Nieczynna

KORYCIN

15.

Apteka "VITA"

Rynek 12, tel. 85 721 90 26

8.00 - 16.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

SUCHOWOLA

16.

Apteka prywatna

Pl. T. Kościuszki 24, tel. 85 712 40 09

8.00 - 16.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

17.

Apteka Sokrates

Pl. T. Kościuszki 2, tel. 85 711 19 90

8.00 - 18.00

8.00 - 16.00

Nieczynna


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/127/2012
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.

Grafik dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w roku 2013

Nazwa apteki
z siedzibą w Sokółce

2013 r.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Apteka "Podlaska",
Pl. Kościuszki 17,
tel. 85 711 19 55

4, 15, 26

6, 17, 28

11, 22

2, 13, 24

5, 16, 27

7, 18, 29

10, 21

1, 12, 23

3, 14, 24

5, 16, 27

7, 18, 29

10, 21

Apteka "Cefarm",
ul. 1 Maja 17,
tel. 85 711 23 86

5, 16 27

7, 18

1, 12, 23

3, 14, 25

6, 17, 28

8, 19, 30

11, 22

2, 13, 24

4, 15, 25

6, 17, 28

8, 19, 30

11, 22

Apteka prywatna,
ul. Grodzieńska 6A,
tel. 85 711 52 34

6, 17, 28

8, 19

2, 13, 24

4, 15, 26

7, 18, 29

9, 20

1, 12, 23

3, 14, 25

5, 16, 26

7, 18, 29

9, 20

1, 12, 23

Apteka prywatna*,
ul. Grodzieńska 78,
tel. 85 711 20 14

7, 18, 29

9, 20

3, 14, 25

5, 16, 27

8, 19, 30

10, 21

2, 13, 24

4, 15, 26

6, 17, 27

8, 19, 30

10, 21

2, 13, 24

Apteka prywatna,
Os. Centrum 20A,
tel. 85 711 53 00

8, 19, 30

10, 21

4, 15, 26

6, 17, 28

9, 20, 31

11, 22

3, 14, 25

5, 16, 27

7, 18, 28

9, 20, 31

11, 22

3, 14, 25

Apteka "Arnika",
Os. Zielone 1,
tel. 85 711 95 80

9, 20, 31

11, 22

5, 16, 27

7, 18, 29

10, 21

1, 12, 23

4, 15, 26

6, 17, 28

8, 19, 29

10, 21

1, 12, 23

4, 15, 26

Apteka "INA",
ul. Sikorskiego 40,
tel. 85 722 05 06

10, 21

1, 12, 23

6, 17, 28

8, 19, 30

11, 22

2, 13, 24

5, 16, 27

7, 18, 29

9, 20, 30

11, 22

2, 13, 24

5, 16, 27

Apteka prywatna,
ul. Sikorskiego 3,
tel. 85 711 24 10

11, 22

2, 13, 24

7, 18, 29

9, 20

1, 12, 23

3, 14, 25

6, 17, 28

8, 19, 30

10, 21

1, 12, 23

3, 14, 25

6, 17, 28

Apteka prywatna,
ul. Grodzieńska 18,
tel. 85 711 55 17

1, 12, 23

3, 14, 25

8, 19, 30

10, 21

2, 13, 24

4, 15, 26

7, 18, 29

9, 20, 31

11, 22

2, 13, 24

4, 15, 26

7, 18, 29

Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja,
ul. Białostocka 8/10 lok. 1,
tel. 85 711 24 62

2, 13, 24

4, 15, 26

9, 20, 31

11, 22

3, 14, 25

5, 16, 27

8, 19, 30

10, 21

1, 12, 23

3, 14, 25

5, 16, 27

8, 19, 30

Apteka prywatna,
ul. Grodzieńska 78,
tel. 85 711 20 14

3, 14, 25

5, 16, 27

10, 21

1, 12, 23

4, 15, 26

6, 17, 28

9, 20, 31

11, 22

2, 13, 24

4, 15 26

6, 17, 28

9, 20, 31

* Dyżury pełnione w zastępstwie apteki "Melissa" z siedzibą w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 9A.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe