reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/207/12 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Na podstawie art. 42, w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietna 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887,Nr 174, poz.1039, Nr 185, poz.1092, z 2012 r. poz.742 ) i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz.116 Nr 149,poz.887, Nr 217, poz.1281) Rada Powiatu uchwala co następuje,

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sejneńskiego.

§ 3. Traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach zatwierdzony uchwałą Nr XII/84/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach i zmieniony Uchwałami Rady Powiatu Sejneńskiego: Nr XXIV/189/12 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach oraz Nr XXV/198/12 z dnia 24 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/207/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, zwany dalej ,,Zakładem", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zakład jest Powiat Sejneński.

§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Sejny.

2. Zakład może tworzyć jednostki i komórki organizacyjne poza swoją siedzibą.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 4. 1. Zakład jest utworzony i utrzymany w celu:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych,

2) realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia.

2. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w zakresie:

a) chirurgii ogólnej,

b) chorób wewnętrznych,

c) pediatrii,

d) ginekologii i położnictwa,

e) intensywnej terapii,

f) neonatologii,

g) rehabilitacji,

h) chirurgii urazowo - ortopedycznej,

i) dermatologii,

j) zdrowia psychicznego,

k) medycyny pracy,

l) gruźlicy i chorób płuc,

m) otolaryngologii,

n) higieny i epidemiologii,

o) neurologii,

p) proktologii,

q) kardiologii,

r) podstawowej opieki zdrowotnej,

s) pomocy doraźnej,

t) ratownictwa medycznego,

u) transportu sanitarnego,

v) opieki długoterminowej,

w) endoskopii,

x) diagnostyki laboratoryjnej,

y) diagnostyki obrazowej i innej,

ż) diabetologii.

3. Do zadań Zakładu należy również:

1) współdziałanie z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach lub umowach;

2) profilaktyka;

3) prowadzenie działań leczniczo-rehabilitacyjnych,

4) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i obroną ludności,

4. Zakład zawiera umowy na realizację świadczeń zdrowotnych, a także programów zdrowotnych i zadań dodatkowych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

5. Rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych może być poszerzony w zależności od potrzeb wynikających z przyjmowanych zleceń i zawieranych umów.

6. W wykonywaniu zadań Zakład:

1) współdziała z innymi podmiotami rynku medycznego;

2) korzysta ze współpracy międzynarodowej na mocy odrębnych porozumień.

§ 5. 1. Zakład może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, odpłatną działalność w zakresie:

1) najmu wolnych powierzchni będących w jego dyspozycji;

2) najmu, dzierżawy wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu itp. zbędnych lub nieprzydatnych dla realizacji podstawowych celów i zadań Zakładu określonych w statucie;

3) prowadzenia działalności usługowej, wypożyczalni sprzętu medycznego, itp.;

4) wykonywania usług technicznych.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, nie mogą ograniczać wykonywania podstawowych zadań Zakładu.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna

§ 6. Organami Zakładu są Dyrektor i Rada Społeczna.

§ 7. 1. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor samodzielnie zarządza Zakładem, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Przy podejmowaniu decyzji, Dyrektor korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami.

§ 8. Dyrektor działa w Zakładzie przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa,

2) Głównego Księgowego,

3) Naczelnej Pielęgniarki,

4) Ordynatorów Oddziałów lub lekarzy kierujących Oddziałami,

5) Kierowników,

6) Specjalistów różnych dziedzin.

§ 9. 1. W skład Zakładu wchodzą następujące przedsiębiorstwa:

1) Szpital Powiatowy w Sejnach z jednostkami organizacyjnymi:

a) Szpital Powiatowy im. Dr Edwarda Rittlera w Sejnach,

b) Pogotowie Ratunkowe w Sejnach,

2) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sejnach z jednostką organizacyjną:

a) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sejnach.

3) Przychodnie Powiatowe w Sejnach z jednostkami organizacyjnymi:

a) Specjalistyczna Przychodnia Powiatowa w Sejnach,

b) Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Sejnach.

2. W Zakładzie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne wspólne dla przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1:

1) Jednostki obsługi administracyjnej w Sejnach,

2) Jednostki obsługi w Sejnach.

3. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą komórki organizacyjne: oddziały, pododdziały, przychodnie, poradnie, pracownie, pogotowie ratunkowe, zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy, poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), izba przyjęć, blok operacyjny, gabinety, sekcje, działy, biura, magazyny, punkty, bank krwi, laboratorium, kuchnia, pralnia, sterylizatornia, pomieszczenie do przechowywania zwłok, ambulatoria, zespoły, apteka szpitalna.

§ 10. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, strukturę więzi funkcjonalnej, odpowiedzialności kadry zarządzającej określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział 4.
Rada Społeczna

§ 11. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Sejneńskiego oraz doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 12. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

6) uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedłożenie go do zatwierdzenia przez Radę Powiatu Sejneńskiego;

7) opiniowanie Statutu Zakładu i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Powiatu Sejneńskiego;

8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 13. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Powiatu Sejneńskiego.

3. Po upływie kadencji Rady Społecznej, dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje swoje uprawnienia statutowe do czasu powołania nowej Rady.

4. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji w następujących okolicznościach:

1) Złożenia rezygnacji;

2) Cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 14. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

3. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy z działalności, prowadzi rachunek kosztów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 6.
Mienie

§ 15. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Sejneńskiego oraz majątkiem własnym.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów może być dokonane przez Zakład na zasadach określonych przez Radę Powiatu Sejneńskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama