reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach

Na podstawie art. 40, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach w następującym brzmieniu:

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach zwany dalej "Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 ),

2) ustawy z dnia 14 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 579 ),

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495,

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Dziadkowice.

2. Siedzibą Ośrodka jest pomieszczenie wyodrębnione w Urzędzie Gminy Dziadkowice.

3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Dziadkowice

§ 3. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

II. Cel i zadania Ośrodka.

§ 4. 1. Głównym celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje również zadania wskazane do realizacji przez ośrodek w innych ustawach oraz powierzone do realizacji w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta:

1) zadania organu właściwego Gminy Dziadkowice wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm. ),

2) zadania organu właściwego Gminy Dziadkowice wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm. ),

3) zadania podmiotu właściwego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. ),

4) zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ),

5) zadania nałożone przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ),

6) zadania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm. ),

7) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm. ),

8) zadania nałożone przez ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm. ).

§ 5. 1. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie powiatu instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Ośrodek dla realizacji swoich zadań statutowych może zawierać stosowne porozumienia.

III. Organizacja Ośrodka.

§ 6. 1. Strukturę organizacyjna Ośrodka tworzy kierownik i podlegli mu pracownicy.

2. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji zadań ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm. ).

§ 7. 1. Ośrodkiem zarządza kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ośrodka w rozumieniu Kodeksu Pracy.

4. Kierownik Ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację przed Radą Gminy, Wójtem Gminy Dziadkowice i Wojewodą Podlaskim.

5. Do zadań kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

2) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,

3) nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka,

4) sporządzanie rocznych planów finansowych Ośrodka,

5) przedstawianie organom gminy oceny zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdań z działalności Ośrodka,

6) kierowanie podległymi pracownikami.

6. Kierownik Ośrodka prowadzi sprawy kadrowe i socjalno - bytowe pracowników oraz dokumentację w tych sprawach.

§ 8. 1. W zakresie zarządzania Ośrodkiem Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dziadkowice.

2. W czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa czynności prawne w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy Dziadkowice.

3. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata skarbnika gminy.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowania Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym, który zatwierdza Wójt Gminy.

IV. Gospodarka finansowa.

§ 10. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Dziadkowice zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami),

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.

3. Rachunkowość Ośrodka prowadzi główny księgowy ośrodka.

4. Obsługę kasową ośrodka prowadzi Urząd Gminy Dziadkowice.

5. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

V. Nadzór i kontrola.

§ 11. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę na bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

2. Organy gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w sposób i w trybie określonym w ustawach.

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych oraz innych działań przewidzianych ustawami sprawuje Wojewoda Podlaski.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Zmiana treści statutu wymaga formy jak dla jego uchwalenia.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XIII/83/04 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Cwalina

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama