reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.391), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski


Załącznik do uchwały Nr XVIII/114/12

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391)

Składający: Właściciel nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Szepietowo, przez których rozumie się także właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania: w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania: Urząd Miejski w Szepietowie, ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji/zaznaczyć właściwy kwadrat

Pierwsza deklaracja ? Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji ?

2. DANE IDENTYFIKACYJNE

*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi ? ** dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi ?

NAZWA PEŁNA, NIP* / IMIĘ I NAZWISKO, PESEL**

TELEFON KONTAKTOWY

3. ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

4. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)

KRAJ

MIEJSCOWOŚĆ

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

5. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

a) na czas stały

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt 4 niniejszej deklaracji zamieszkuje ............... osób (należy podać liczbę mieszkańców - stanowiących gospodarstwo domowe)*

b) czasowo

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt 4 niniejszej deklaracji sezonowo zamieszkuje ............... osób. (należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących, w okresie ...........................................)

(należy podać termin)

c) poza osobami wymienionymi w pkt a i b zamieszkują osoby nie wchodzące w skład mojego gospodarstwa domowego składającego się z ............................... osób

6. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem X - należy wybrać jedną możliwość)

? odpady segregowane (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz pozostałe odpady zmieszane po dokonanej segregacji)

? zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)

7. LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM ................... (należy podać liczbę osób)

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY - za gospodarstwo domowe ............ osobowe według stawki ustalonej w uchwale Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVIII/113/12 ................ zł , wynosi ....................... zł

8. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej wyżej w pkt 4 w niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone sa w sposób selektywny / nieselektywne w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników):

poj. 120 l - sztuk ..........

poj. 240 l - sztuk ..........

poj. 1100 l - sztuk ..........

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, o której mowa w pkt 4 niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .............................

Słownie złotych ......................................................................................................................................

Pouczenie

- Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego

Objaśnienia

- Pod pojęciem gospodarstwo domowerozumie się zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych lub nie spokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują; zaś jeżeli któraś z osób mieszkających razem, oddzielnie się utrzymuje, to osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe.

- Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości deklarujący, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan.

.......................................................................................

(data i czytelny podpis składającego deklarację)

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama