reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 119/XX/12 Rady Gminy Grajewo

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Grajewo na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz., 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 292, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Grajewo, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Grajewo;

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Grajewo;

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Grajewo;

4) podmiotach - należy przez to rozumieć podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku;

5) zadaniach publicznych - należy przez to rozumieć zadania własne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Podmioty mogą otrzymywać z budżetu Gminy dotacje celowe na realizację zadań publicznych, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań w ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie na realizację powyższych zadań.

Rozdział 2.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji.

§ 4. Gmina udziela dotacji i zleca realizację określonych zadań publicznych dla podmiotów wyłonionych:

1) w drodze otwartego konkursu ofert;

2) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

§ 5. 1. Otwarty konkurs ofert organizuje Wójt podając do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizacji konkursu poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz umieszczenie na stronach internetowych Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać informację o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) warunkach, jakie powinien spełniać podmiot występujący z ofertą realizacji zadania;

6) terminie składania ofert na realizację zadania;

7) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

8) wymaganych załącznikach składanych wraz z ofertą.

§ 6. Termin składania ofert powinien wynosić co najmniej 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie.

§ 7. 1. Oferta podmiotu ubiegającego się o realizację zadania i otrzymanie dotacji na powyższy cel powinna zawierać w szczególności:

1) dane dotyczące podmiotu występującego z ofertą:

a) nazwa podmiotu, jego siedziba oraz status prawny,

b) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,

c) NIP, REGON i numer rachunku bankowego podmiotu.

2) informację o terminie, miejscu i sposobie realizacji zadania;

3) przewidywany koszt realizacji zadania oraz wysokość oczekiwanej dotacji;

4) informację o wysokości środków finansowych własnych oraz pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.

3. Rozpatrzenie oferty można uzależnić od złożenia przez podmiot w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

§ 8. 1. Oferty rozpatruje i dotacje przyznaje Wójt w ramach środków przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację zlecanych zadań.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji zadania Wójt bierze pod uwagę:

1) zdolność podmiotu do realizacji zadania;

2) przedstawiony koszt realizacji zadania, w tym wysokość środków finansowych własnych, pozyskanych z innych źrodeł oraz oczekiwaną wysokość dotacji;

3) zgodność zadania publicznego, o którego realizację ubiega się podmiot, z jego celami i zadaniami statutowymi;

4) planowany przez podmiot wkład rzeczowy i wkład pracy społecznej członków w realizację zadania.

3. Wyboru oferty dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wyznaczonej na jej złożenie.

4. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w § 5 ust. 1 zamieszczając w nim w szczególności:

1) nazwę podmiotu, którego ofertę realizacji zadania publicznego wybrano;

2) nazwę zadania publicznego zlecanego do realizacji przez podmiot;

3) wysokość dotacji celowej, która będzie udzielona oferentowi na wykonanie zadania;

4) całkowity koszt realizacji zadania zaproponowany przez oferenta.

5. Każdy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, Wójt zawiera umowę z podmiotem, którego oferta została wybrana, na realizację zadania publicznego i udzielenie dotacji celowej na jego wykonanie.

§ 9. 1. Gmina może zlecić realizację zadania publicznego i udzielić dotacji celowej na jego wykonanie podmiotowi, który złożył ofertę realizacji zadania z własnej inicjatywy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli Wójt uzna celowość realizacji tego zadania i jeśli to zadanie spełnia łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania publicznego nie przekracza 20 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 180 dni.

2. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia oferty, Wójt podaje ofertę do publicznej wiadomości w trybie określonym w § 5 ust. 1 na okres 7 dni z informacją, że każdy w terminie 10 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące tej oferty.

3. Po upływie terminu na zgłaszanie uwag, o którym mowa w ust. 2, oraz po ich rozpatrzeniu, Wójt zawiera niezwłocznie umowę na realizację zadania publicznego i udzielenie dotacji z podmiotem o którym mowa w ust. 1.

4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Gminę temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym w formie dotacji celowej, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, nie może przekroczyć 30 000 zł.

§ 10. Umowa, o której mowa w § 8 ust. 6 i § 9 ust. 3, powinna zawierać elementy określone w art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji.

§ 11. 1. Podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania Gminy, dokonuje jej rozliczenia w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 8 ust. 6 i § 9 ust. 3, przedkładając Wójtowi:

1) sprawozdanie z wykonania zleconego zadania;

2) uwierzytelnione kopie faktur, rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania oraz dowodów ich opłacenia.

2. Sprawozdanie powinno zawierać szczegółową informację o realizacji zleconego zadania i uzyskanych efektach.

§ 12. Zasady i tryb zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, określa art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 13. 1. W celu zapewnienia jawności rozliczenia dotacji otrzymanych przez podmioty realizujące zadania publiczne Gminy, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, Wójt podaje do publicznej wiadomości informację zawierającą wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, z określeniem celu na jaki została ona udzielona oraz o kwotach udzielonych, wykorzystanych, rozliczonych i nierozliczonych przez nich dotacji w poprzednim roku budżetowym.

2. Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości w trybie określonym w § 5 ust. 1 uchwały.

Rozdział 4.
Sposób kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 14. 1. Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona mogą dokonywać kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania oraz sposobu wykorzystania dotacji.

2. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania, bądź po jego zakończeniu, jednak nie później niż do marca roku następującego po roku realizacji zadania.

§ 15. 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Wójta, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową i inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonywania zadania.

2. Zakres kontroli powinien obejmować:

1) sprawdzenie rzeczywistego przebiegu wykonywania zadania i jego zgodności z zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, a w szczególności oryginałów dowodów księgowych dokumentujących wykorzystanie otrzymanej dotacji.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

4. Na podstawie protokołu z kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Wójt Gminy ma prawo do:

1) wezwania podmiotu do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) wstrzymania przekazywania kolejnych transz dotacji i natychmiastowego rozwiązania umowy.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Traci moc uchwała nr 172/XXXIII/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Grajewo, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publiczych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 158, poz. 1715).

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama