reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/163/12 Rady Gminy Narewka

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalanych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567/ oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r.poz. 391/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narewka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane /niesegregowane/,

2) makulatura,

3) tworzywa sztuczne,

4) tekstylia,

5) szkło,

6) metale,

7) opakowania wielomateriałowe,

8) odpady zielone,

9) odpady wielkogabarytowe,

10) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) zużyte opony,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

13) przeterminowane leki i chemikalia,

14) zużyte baterie i akumulatory,

15) popiół i żużel z palenisk domowych.

§ 3. Rodzaj oraz minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Narewka określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka.

§ 4. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narewka

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane /niesegregowane/ - raz na miesiąc,

b) odpady zbierane w sposób selektywny - raz na miesiąc,

c) odpady ulegające biodegradacji - cztery razy w roku /kwiecień, maj, wrzesień, listopad/,

d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - dwa razy w roku /raz na wiosnę, drugi na jesieni/,

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane /niesegregowane/ - raz na dwa tygodnie,

b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- plastik, metal, odpady wielomateriałowe - raz w miesiącu,

- papier - raz w miesiącu,

- szkło - raz w miesiącu,

c) odpady ulegające biodegradacji - 2 razy w miesiącu w okresach wegetacyjnych /kwiecień - listopad/. Dodatkowo dla choinek wyznacza się 2 terminy odbioru w styczniu i lutym,

d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - dwa razy w roku /raz na wiosnę, drugi na jesieni/.

2. Odpady komunalne zmieszane /niesegregowane/ oraz odpady komunalne obejmujące papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła, opakowania wielomateriałowe, ubrania i tekstylia oraz odpady podlegające biodegradacji odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy oraz w szkołach i przedszkolach.

§ 6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach.

§ 7. Chemikalia należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do punktów zbiórki zorganizowanych przez Gminę Narewka.

§ 8. 1. Komunalne odpady budowlane powstające na terenie nieruchomości w Gminie Narewka należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Odbiór odpadów komunalnych określonych w ust. 1 prowadzony jest odpłatnie przez wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Narewka wyłonionego w przetargu oraz przez innych uprawnionych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Wójt Gminy Narewka podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narewka oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów, terminy ich otwarcia oraz wykaz frakcji odpadów odbieranych w tych punktach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama