reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/104/12 Rady Gminy Orla

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.117, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy w Orli z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 126, poz. 1138).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do uchwały Nr XIV/104/12
Rady Gminy Orla
z dnia 30 listopada 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY ORLA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Orla.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W drodze selektywnej zbiórki, wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają odpady:

1) makulatura;

2) tworzywa sztuczne;

3) tekstylia;

4) szkło;

5) metale;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) odpady zielone;

8) odpady wielkogabarytowe;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe;

10) zużyte opony;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) przeterminowane leki i chemikalia;

13) zużyte baterie i akumulatory;

14) popiół i żużel z palenisk domowych.

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów na nieruchomościach zamieszkałych należy stosować:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) pojemnik odpowiednio oznaczony - do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

b) pojemnik odpowiednio oznaczony - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów, szkła białego i kolorowego oraz makulatury,

c) worek czarny lub metalowy pojemnik - na popiół, żużel lub piach,

d) worek bezbarwny - do odpadów "zielonych" (trawa, liście);

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych,

b) pojemnik niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów,

c) pojemnik zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego,

d) pojemnik szary do gromadzenia odpadów "zielonych" (liści i trawy),

e) pojemnik metalowy lub worek czarny do gromadzenia popiołu, żużlu lub piachu.

4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach na terenie gminy.

5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) przez przedsiębiorców, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2) w wyznaczonym punkcie zbiórki odpadów komunalnych;

3) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów.

7. Odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań z nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) przez przedsiębiorcę działającego w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2) w wyznaczonym punkcie zbiórki odpadów komunalnych.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie. Pojemniki powinien zapewnić w własnym zakresie i na własny koszt właściciel nieruchomości lub podmiot wykonujący prace remontowo-budowlane.

9. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne powinni je wyposażyć w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych. Wywóz tych odpadów odbywać się będzie na podstawie indywidualnie zawartych umów z przedsiębiorcami prowadzącymi na terenie gminy działalność w tym zakresie, wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

1) utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego;

2) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;

3) utrzymania czystości i porządku oraz likwidowania śliskości i gołoledzi na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

4) niezwłocznego usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu i rynien stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

2. Piasek użyty do zapobiegania śliskości chodników powinien być usunięty niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.

4. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń - w miarę potrzeb.

5. Na terenie nieruchomości mycie samochodów może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych, pod warunkiem odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania sie odprowadzania ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

6. Dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów mechanicznych związanych z ich bieżącą eksploatacją, poza przeznaczonymi do tego warsztatami pod warunkiem, że nie spowodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

7. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywanie napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na odpady, w workach i w kontenerach.

2. Określa się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) w zabudowie jednorodzinnej pojemnik na odpady komunalne zmieszane o minimalnej pojemności 120 l;

2) w zabudowie jednorodzinnej pojemnik na odpady komunalne segregowane o minimalnej pojemności 120 l;

3) w zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki każdego rodzaju odpadów pojemnik na odpady o minimalnej pojemności 1100 l;

4) w zabudowie wielorodzinnej do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych - kontener o pojemności od 5 do 10 m3;

5) worek na popiół, żużel i piach wykonany z folii ze wzmocnionego materiału np. PE o minimalnej pojemności 30 l;

6) worek na odpady zielone o grubości co najmniej 60 mikronów wykonany np. z tworzywa LDPE o minimalnej pojemności 120 l.

3. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, posterunków policji i innych służb -10 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

2) w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce - pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

3) dla szkół, żłobków, przedszkoli - 3 l na każde dziecko, ucznia oraz pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

6) właściciele domków letniskowych oraz nieruchomości na których właściciele przebywają czasowo, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 120 l;

7) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady;

8) dla cmentarzy - 3 l na każde 10 miejsc pochówku.

4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z ust. 2 i 3.

5. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l.

6. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych.

7. Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy szczególne;

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawionego do odbioru odpadów;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej powierzchni;

4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;

5) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione, w terminie ustalonym z odbiorcą odpadów, przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej. Przedmioty wystawione do odbioru nie mogą być zdekompletowane (pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności).

8. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Rozdział 4

Zasady i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z nieruchomości

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane, należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej - raz w miesiącu;

2) w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu.

2. Odpady wydzielone w drodze selektywnej zbiórki odpadów należy usuwać nie rzadziej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) z tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowania wielomateriałowe, szkło białe i kolorowe - 2 razy w miesiącu,

b) papieru i tekstylia - raz w miesiącu

z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Odpady "zielone" oraz popiół, żużel i piach wywożone powinny być w zależności od potrzeb, przy czym w zabudowie wielorodzinnej wywóz odpadów "zielonych" powinien odbywać się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się na powierzchnię terenu.

5. Harmonogram przekazywania odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych dostarczany będzie przez wykonawcę właścicielom nieruchomości, co najmniej raz w roku.

6. Określa się sposób pozbywania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;

2) worki na odpady zbierane selektywnie, w ilości określonej w § 6, są dostarczane właścielom przez wykonawcę nieodpłatnie; w przypadku zapotrzebowania na większą ilość, właściciel zakupuje je we własnym zakresie;

3) właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić, w ustalonym terminie, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 8. 1. Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezabudowanych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków wskazanych w § 8 ust. 2. W tym celu okazują, na żądanie pracowników urzędu gminy, legitymujących się upoważnieniem Wójta Gminy Orla umowy z przedsiębiorcami, o których mowa w § 8 ust. 2 oraz dowodów płacenia za takie usługi.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych w ust. 1 przez okres jednego roku.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 10. Dopuszcza się:

1) kompostowanie odpadów biodegradowalnych nadających się do kompostowania na terenie nieruchomości na własne potrzeby właściciela;

2) spalanie odpadów roślinnych poza instalacjami na nieruchomości, jeżeli nie naruszy to przepisów odrębnych i nie będzie powodować uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także do dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 12. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającego otoczeniu po nałożeniu kagańca;

2) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

4) posiadacz psów, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą zachowywać się agresywnie i stwarzać zagrożenie dla ludzi, obowiązany jest na terenie swojej nieruchomości umieścić w widocznym miejscu estetyczną i czytelną tabliczkę ostrzegającą przed psem;

5) zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym może stać się on niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia;

§ 13. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 7

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. Utrzymanie zwierząt gospodarskich powinno odbywać się w taki sposób, aby nie pogarszało warunków sanitarnych i porządkowych, nie powodowało uciążliwych zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz nie stwarzało innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na pobyt stały ludzi, w szczególności:

1) wytwarzane odpady i nieczystości nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) nie mogą powodować uciążliwości, zwłaszcza zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

3) należy przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

4) należy usuwać zanieczyszczenia odchodów zwierząt gospodarskich;

5) właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas, powinni to czynić w sposób jak najmniej uciążliwy, niestwarzający niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych;

6) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny być utrzymane w należytej czystości;

7) pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w taki sposób, aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiedniej.

Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji określa Wójt Gminy.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Kontrole wykonania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Orla za pośrednictwem upoważnionych pracowników urzędu gminy oraz funkcjonariuszy policji.

2. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania przepisów niniejszej uchwały, zobowiązani są wobec osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli do:

1) umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności kontrolnych;

2) udzielenia informacji związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych tą uchwałą;

3) okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie przepisów uchwały, a w szczególności umowy na wykonanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodu opłaty za te usługi.

§ 17. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Kuchta

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama