reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/148/12 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siemiatycze na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707). Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 36 679 646 zł, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości - 1 288 500 zł,

- dochody bieżące w wysokości - 35 391 146 zł

- w tym dochody na zadania zlecone - 3 499 352 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 1/

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 38 679 646 zł,z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości - 4 575 200 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 30 605 094 zł

- w tym wydatki na zadania zlecone - 3 499 352 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 2 /

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 300 000 zł w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł,

- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 000 000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 000 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł

2. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 000 000 zł

3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 358 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł i wydatki w kwocie 300 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki pokrywające koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 542 300 zł, wydatki 1 542 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. przeprowadzenia emisji papierów wartościowych i zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł

b) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 000 000 zł

c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

2. zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia WPF,

b) przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/148/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do budżetu na 2013 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2013 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej oraz wyrównawczej dla naszego miasta, a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne

- przewidywanego wykonania dochodów za 2012 r.

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,

- stawek podatkowych na 2013 rok.

Na 2013 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 36 679 646 zł

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

I. dochody majątkowe - 1 288 500 zł

II. dochody bieżące - 35 391 146 zł

Na dochody bieżące składają się:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody - 21 915 312 zł

2. dotacje celowe na zadania zlecone - 3 499 352 zł

3. subwencje oświatowe - 9 976 482 zł

AD. I Dochody majątkowe gminy - 320 000 zł

W budżecie na 2013 rok wyszczególnia się:

- dochody z mienia komunalnego - 320 000 zł;

Źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów majątkowych na 2013 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji. Planuje się sprzedaż 8 lokali mieszkalnych oraz spłatę rat zakupu mieszkań z lat ubiegłych na kwotę 170 000 zł oraz sprzedaż działek na kwotę 105 000 zł:

- przy ul. 11 Listopada - działka o pow.1044 m2;

- przy ul. Ciechanowieckiej o pow.656 m2;

- przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 353 m2;

- ewentualnie przy ul. Górnej, Kościelnej,

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 45 000 zł.

AD. II Dochody bieżące - 35 391 146 zł

Dochody bieżące można podzielić na grupy:

dochody własne w kwocie 31 891 794 zł. tj.: ( 90,11 % dochodów bieżących)

1. rolnictwo i łowiectwo500 zł

2. transport i łączność40 000 zł ( 0,13 % dochodów własnych )

3. gospodarka mieszkaniowa204 000 zł. ( 0,64 % )

4. administracja publiczna 10 000 zł ( 0,03 % )

5. dochody od osób prawnych i fizycznych 19 139 012 zł ( 60,00 % )

6. rożne rozliczenia ( w tym: subwencje ) 9 982 482 zł ( 31,30 % )

7. oświata i wychowanie 355 000 zł ( 1,11 % )

8. pomoc społeczna 1 538 000 zł ( 4,82 % )

9. pozostałe zadania z zakresu pol. społecznej 100 000 zł ( 0,32 % )

10. gospodarka komunalna i ochrona środowiska 482 400 zł ( 1,52 % )

11. kultura fizyczna 40 400 zł ( 0,13 % )

dochody zlecone w kwocie 3 499 352 zł. tj: ( 9,88 % dochodów bieżących

1. administracja publiczna 104 700 zł ( 2,99 % dochodów zleconych )

2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 652 zł ( 0,08 % )

3. pomoc społeczna 3 609 000 zł ( 96,93 % )

Omówienie najistotniejszych dochodów gminy:

a) Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych stanowią w budżecie kwotę 8.834.000 zł co stanowi 27,88 % dochodów własnych gminy. Są to następujące źródła dochodów:

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 20 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2012 rok;

- podatek od nieruchomości - 7 715 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 i obowiązujących stawek podatkowych na 2012 rok; oraz dodatkowym wymiarem, który zwiększy dochody budżetu;

- podatek rolny - 204 000 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2012 rok oraz obowiązującej stawki podatku na 2012 rok;

- podatek leśny- 5 000 zł, dochody są planowane na podstawie stawki w/w podatku w 2012 r.;

- podatek od środków transportowych - 910 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na podstawie wykonania za rok 2012 oraz proponowanych stawek na rok 2013;

- podatek od spadków i darowizn - 60 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gmin, przyjęty na poziomie wykonania roku 2012;

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 451 000 zł, plan na 2013 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012;

- wpływy z opłaty targowej - 70 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2012, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2013 rok;

- odsetki od nieterminowych wpłat - 17 000 zł. ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2012;

b) Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1 393 500 zł .

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej - 315 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 358 000 zł,

- wpływy z opłat za odpady komunalne - 720 000 zł, ( przyjęto na podstawie szacunku 15000 mieszkańców x 8 zł x 6 m-cy ),

- wpływy z różnych opłat - 500 zł, plan przyjęto na poziomie roku 2012;

c) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8 288 512 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42% , czyli 7 948 512 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych - 340 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2012 uwzględniając ustawowe dane;

d) pozostałe dochody z mienia komunalnego i ochrony środowiska - 482 400 zł . Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ;

e) wpływy z usług kultury fizycznej - 40 400 zł ;

f) Dochody z rozliczeń rożne, subwencje otrzymane na oświatę i wychowanie oraz wpływy z usług prowadzonych przez placówki oświatowe - 10 337 482 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 9 621 855 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 354 627 zł

- dotacje celowe otrzymane na przedszkola 345 500 zł

- odsetki 15 500 zł

Przyznane subwencje ogółem na 2013 rok są wyższe niż w roku 2012 o kwotę 280 412 zł. Subwencja oświatowa jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 111 502 zł co stanowi 1,18 % natomiast subwencja wyrównawcza 168 910 zł co stanowi 90,95 % subwencji z roku 2012. Wzrost subwencji oświatowej spowodowany jest tym, iż w 2012 roku obowiązuje podwyżka wynagrodzeń nauczycielom z dniem 1 września.

g) Dochody na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną - 1 538 000 zł:

- odpłatność z usług za Domy Pomocy Społecznej- 90 000 zł

- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 30 000 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne- 33 000 zł

- zasiłki okresowe i pomoc w naturze- 534 000 zł

- zasiłki stałe- 407 000 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej oraz odsetki- 219 000 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 8 000 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 217 000 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone- 3 499 352 zł

Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji

przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z następującym

przeznaczeniem:

a) dotacja na administrację publiczną- 104 700 zł

b) pomoc społeczną-3 392 000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej - 7 000zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 385 000 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2 652 zł.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2013 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3 % oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń w oświacie o 7 % od miesiąca września, jak również w oparciu a analizę faktycznego wykonania roku 2012.

I. Zadania własne.

Dział 010 - Rolnictwo - 4 000 zł.

W tym dziale planowane są składki dla Izb Rolniczych, które przekazywane są w wysokości 2% otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych, w dwóch ratach.

Dział 600 - Transport i łączność - 4 168 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 3 438 000

W/w kwota obejmuje wydatki na transport lokalny zbiorowy w kwocie 240.000 oraz utrzymanie gminnych dróg publicznych w kwocie 3.928.000zł tj.:

- remonty ulic i chodników

- bieżące naprawy dróg

- zimowe utrzymanie dróg

- oznakowanie pionowe i poziome ulic

- budową nowych ulic i chodników - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu.

Na ten cel w budżecie planuje się kwotę 3 438 000 zł. na wydatki inwestycyjne.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 180.000 zł ( w załączniku ).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 294 500 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 74 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek

- opłaty notarialne, koszty sądowe

- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 220 500 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 60 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w 2007 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. B. Głowackiego i Ciechanowiecką oraz terenu między ul. Annopolską, Kościuszki i 11 Listopada wraz ze zmiana studium za kwotę 49 000 zł. w tym koszty urbanisty za decyzje o warunkach zabudowy - 8 000 zł. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.000 zł

Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach: komunalnym, na Wesce i przy ulicy Polnej oraz naprawę zabytkowych pomników zaplanowano w kwocie 10 000 zł.

Dział 720 - Informatyka - 125 200 zł, w tym wydatki inwestycyjne 125 200 zł

W powyższej kwocie występuje dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego - 32 400 zł za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz 52 800 zł na projekt pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - II etap" , budowa Systemu Informacji Miejskiej - 40 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 4 120 994 zł., w tym wydatki inwestycyjne 30 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta- 83 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą rady - 3 000 zł.

- utrzymanie Urzędu Miasta- 3 904 400 zł

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 3 265 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 419 400 zł., inwestycje 30 000 zł.

Planowane są również wydatki w kwocie 190 000 zł przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości za gminny zasób nieruchomościami. Planowane wydatki są umieszczone w dochodach budżetu gminy, ponieważ miasto w 2013 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości.

- Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 45 594 zł. Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, koszty wpisów do ksiąg wieczystych i zakładanie przymusowych hipotek.

- Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2013 rok kwotę 85000 zł.

Są to przede wszystkim wydatki na organizację imprez o charakterze kulturalno-turystycznym w mieście, udział w targach turystycznych, opłaty za strony internetowe, wydanie kalendarzy, folderów, zakup gadżetów itd.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 71 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 62 500 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów, eksploatację samochodu. Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na Komendę Powiatową Policji zaplanowano w budżecie na 2013 r. kwotę 5 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego i bezpieczeństwem w mieście.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 450 000 zł

W 2013 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi
450 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz Bankiem Spółdzielczym w Siemiatyczach. Łączne zadłużenia na 01.01.2013r. wynosić będzie 5 100 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 300 000 zł

Na 2013 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł na wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku oraz 80 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 15 653 800 zł, w tym inwestycje 402 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz szkoły muzycznej.

Określając wielkość środków na 2013 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń o 7 % z dniem 1 września. Wydatki na utrzymanie bieżące wynoszą 15 251 800 zł, a wydatki inwestycyjne to kwota 3 402 000 zł.

Wysokość planowanych wydatków na szkoły podstawowe przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 6 026 500 zł. Na utrzymanie bieżące przedszkoli w 2013 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 332 800 zł, na gimnazja kwotę 4 030 000zł, szkołę muzyczną 1 183 500 zł,

Zaplanowano w budżecie oświaty kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli na 2013 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

Subwencja oświatowa na 2013 r. wynosi 9 976 482 zł, a wydatki na utrzymanie szkół -
11 240 000 zł, a to oznacza że samorząd dokłada z budżetu miasta 1 263 518 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 358 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanią. Środki na ten cel pochodzą z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i będą wydatkowane zgodnie z przyjętym przez Radę programem zwalczania alkoholizmu i narkomanii.

Na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii przeznaczono w budżecie 358 000 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

- utrzymanie klubu AA "IGNIS"

- działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich

- organizowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych

- wspieranie finansowe Stowarzyszeń w prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, konkursów o tematyce antyalkoholowej

- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- płace gospodarza klubu i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na 2013 r. zaplanowano dotację w kwocie 190 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu.

Na zwalczanie narkomanii planuje się w budżecie kwotę 23 000 zł. W roku 2013 nie występują koszty osobowe, ponieważ zatrudniono pełnomocnika na pełny etat i opłacany będzie z rozdziału "Zwalczanie alkoholizmu".

Dział 852 - Pomoc społeczna - 3 154 500 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu opieki społecznej. Mają one następujące przeznaczenie:

- placówki opiekuńczo -wychowawcze - 10 000 zł

Od 2012 r. gminy zobowiązane są do ponoszenia kosztów przeznaczonych na: rodziny zastępcze, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dodatkowym obowiązkiem gminy są też działania w zakresie przemocy w rodzinie.

- Domy Pomocy Społecznej - 480 000 zł

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek.

Wydatki na ten cel wzrosły o 26,5 % do roku 2012, ponieważ przybywa ciągle osób umieszczanych w DPS.

- rodziny zastępcze - 10 000 zł

- zadania w zakresie przemocy rodzinie - 3 000 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 33 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 726 000 zł.

Są to przede wszystkim pieniężne zasiłki celowe, zakup leków i opału, talony żywnościowe, zasiłki na remont mieszkania, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zabezpieczenie schronienia dla osób bezdomnych.

- zasiłki stałe - 407 000 zł

- dodatki mieszkaniowe - 300 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2013 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2012.

- Ośrodki Pomocy Społecznej - 853 500 zł.

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 853 500 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne, które wynoszą 784 000 zł.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotacje celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 217 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- Na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 332 000 zł. Od kilku lat ta forma pomocy obciąża w części budżet miasta, jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie. Na 2013 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 217 000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 299 400 zł.

Są to wydatki na prowadzenie z dniem żłobka miejskiego, z czego 276 700 zł to koszty płac wraz z pochodnymi.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 884 200 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych -
836 200 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wychowawczyń, świetlic oraz płace i pochodne kucharek.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano kwotę 48 000 zł z budżetu miasta, ponieważ są wydane decyzje na miesiąc styczeń i luty, natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu. Środki te są w ciągu roku rozdysponowane na inne wydatki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 956 700 zł., w tym zadania inwestycyjne 220 000 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami - 770 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, gruzowiska oraz koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów oraz zaplanowane wydatki związane ustawy o utrzymaniu czystości w gminach od 01.07.2013r.

- oczyszczanie miasta - 217 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miejskich ulic, chodników, parkingów, utrzymaniem czystości w szalecie miejskim, opróżnianiem koszy ulicznych, zakup nowych koszy na śmieci, malowanie koszy, dekoracja miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i kościelnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej. Znaczącą kwotę przeznacza się na utrzymanie i odłów psów tj. 80 000 zł.

- utrzymanie zieleni w mieście - 98 700 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, opłat za energię elektryczną i wodę w parku miejskim oraz koszty osobowe obsługi szaletu i utrzymania zieleni. W 2013 r. planuje się nowe nasadzenia wokół placu Jana Pawła II.

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 745 000 zł

Są to wydatki planowane na oświetlenie ulic i placów miejskich, konserwację sieci energetycznej.

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 220000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 10 000 zł.

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

- pozostała działalność - 116000 zł

Są to koszty utrzymania i remontów budynków użytkowych dzierżawionych, a będących własnością miasta, czyszczenie kanalików burzowych, dzierżawa pojemników na śmieci na targowicach miejskich i mini bazarze, koszty ich wywozu oraz opłaty za prowadzenie targowic miejskich itp.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 690 000 zł . , w tym wydatki inwestycyjne 150 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- Domy i ośrodki kultury - 1 110 000

w tym dotacja SOK - 960 000 zł.i inwestycje 150 000 zł.

Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi, organizacje masowych imprez kulturalnych w naszym mieście, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów.

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 200 000 zł, a zatem budżet SOK na 2013 r. wynosi 1 160 000 zł.

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej - 580 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP. Od 2012 r. nie funkcjonuje już filia biblioteki, która mieściła się w Przedszkolu Nr 1.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 1 410 000 zł., w tym wydatki inwestycyjne 30 000 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych funkcjonujących przy tej jednostce.

MOSiR użytkuje bazę sportowo - rekreacyjną, boiska miejskie, kort tenisowy, basen otwarty na I zalewie, czyści zalewy i tereny wokół nich.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOSiR-u, (za wyjątkiem ratowników). Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych. Pracownicy MOSiR-u obsługują boisko "ORLIK 2012" a od 2011 r. także halę widowiskowo - sportową.

Na funkcjonowanie tej jednostki planuje się wydatki w kwocie 1 287 000 zł. Są to koszty osobowe wraz z pochodnymi - 777 000 zł, koszty utrzymania obiektów - 510 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią koszty co i energii świetlnej -
250 000 zł. W tym dziale planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską. Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznacza się kwotę 93 000 zł, z czego 90 000 zł dotacji na zorganizowanie imprez sportowych.

II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2012 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 3 499 352 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 - Administracja publiczna - 104 700 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki w wysokości
105 000 zł. Powyższa kwota przekazana będzie w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

2) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 652 zł .

Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację list wyborczych prowadzonych w Gminie.

3) Dział 852 - Pomoc społeczna - 3 392 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 40 000 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 3 385 000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. wynosi 38 679 646 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4 575 200 zł.

Zadłużenie gminy na 01.01.2013 r. wynosi 5 100 000 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2013r. kredytów w kwocie 1 000 000 zł i dokonana będzie z emisji obligacji komunalnych.

Deficyt budżetowy na 2012 r. wynosi 2 000000 zł i będzie sfinansowany również emisją obligacji komunalnych.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama