Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/292/12 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567), art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 i 951) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Łapy, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się, że deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Łapach:

a) pisemnie (osobiście lub listownie) lub

b) za pomocą telefaksu lub

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany w BIP Urzędu Miasta.

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w terminie:

1) do dnia 31 marca 2013 r.- dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia:

a) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

b) nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za gospodarowanie odebranych odpadów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXX/292/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe