Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stypendia przyznawane są uczniom i studentom zamieszkałym na terenie powiatu łomżyńskiego według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik Nr 2 do uchwały. Wzór umowy stypendialnej określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. W roku szkolnym/akademickim 2012/2013 wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane do 31 stycznia 2013 roku zgodnie z niniejszą uchwałą. W roku szkolnym/akademickim 2012/2013 stypendia będą wypłacane na okres 5 miesięcy tj. od 1 lutego do 30 czerwca 2013 r.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/129/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kulesza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/128/2012
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.

§ 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) stypendium - stypendium za wybitne wyniki i osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej finansowane z budżetu powiatu łomżyńskiego.

2) stypendysta - uczeń/student, któremu przyznano stypendium,

§ 2. Stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze uzyskane w roku szkolnym/akademickim poprzedzającym rok szkolny/akademicki, na który przyznaje się stypendium.

§ 3. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w miesięcznych ratach.

§ 4. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego.

§ 5. Obsługę organizacyjną programu stypendialnego, o którym mowa w niniejszym regulaminie, prowadzi Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

II. Kryteria przyznawania stypendiów

§ 6. Stypendium może być przyznane do czasu ukończenia kształcenia, uczniom i studentom zamieszkałym na terenie powiatu łomżyńskiego.

§ 7. Stypendium może być przyznane uczniom i studentom , którzy spełniają następujące kryteria:

1) stypendium naukowe - przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy (sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, uczestnictwo w pracach naukowych, publikacje w czasopismach popularnonaukowych, bardzo wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w pracach na rzecz szkoły/uczelni i społeczności uczniowskiej/studenckiej),

2) stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki,

3) stypendium sportowe - przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia sportowe, wybitne wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportowych, a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na:

a) Igrzyskach Olimpijskich,

b) Mistrzostwach Świata,

c) Mistrzostwach Europy,

d) Mistrzostwach Polski.

2. W przypadku zespołowych dyscyplin sportowych opiekun sportowy/trener wyznacza jednego zawodnika (ucznia/studenta), który szczególnie wyróżnia się na tle innych zawodników w zespole.

3. Przyznanie stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów/studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.

4. W przypadku zbiegu kilku wybitnych wyników osiągniętych w roku szkolnym/akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium, uprawniony może otrzymać tylko jedno stypendium.

§ 8. 1. Stypendium może być przyznane szczególnie uzdolnionym uczniom oraz studentom szkół wyższych (do ukończenia 26 roku życia), zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.

2. Stypendium nie przyznaje się uczniom szkoły podstawowej.

III. Tryb przyznawania stypendiów

§ 9. 1. Kandydatów do stypendium mają prawo zgłaszać: uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, organizacje społeczne i pozarządowe, rada pedagogiczna, Starosta Łomżyński, dyrektor szkoły/rektor uczelni. Zarząd Powiatu może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.

2. Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów/studentów w dziedzinie naukowej, sportowej lub artystycznej w roku szkolnym/akademickim poprzedzającym rok szkolny/akademicki, na który przyznaje się stypendium składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do dnia 10 września każdego roku, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 10. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) wycofania przez wnioskodawcę;

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia w tej sprawie.

§ 11. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie propozycji przedstawionej przez Komisję, która obraduje nie rzadziej niż raz w roku. Decyzja Zarządu jest ostateczna nie przewiduje się od niej odwołań.

2. W skład Komisji, o której mowa powyżej, powołanej przez Starostę Łomżyńskiego zarządzeniem, wchodzą:

1) dwóch członków Zarządu Powiatu pełniących funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji,

2) dwóch członków Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego,

3) pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży.

3. Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

4. Stypendia dla uczniów przyznawane są na okres 10 miesięcy od września do czerwca w danym roku szkolnym.

5. W przypadku studentów Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy od października do czerwca w danym roku akademickim.

6. Wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na dany rok.

7. Komisja wybiera we własnym zakresie ze swojego składu przewodniczącego i zastępcę.

8. Komisja zajmuje stanowisko w sprawach, które są przedmiotem jej działania w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

9. Pracownik Starostwa Powiatowego będący członkiem Komisji protokółuje posiedzenia komisji i sporządza proponowaną listę osób do stypendiów i ich wysokości.

IV. Tryb realizacji stypendiów

§ 12. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, określającej w szczególności warunki wypłaty stypendium oraz okoliczności powodujące jego utratę.

§ 13. Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na konto wskazane w umowie z góry w terminie do 10 każdego miesiąca.

Istnieje możliwość jednorazowej wypłaty stypendium przelewem na konto wskazane w umowie, w terminie ustalonym pomiędzy stronami na uzasadniony wniosek Stypendysty.

V. Utrata stypendium

§ 14. 1. Wypłatę stypendium dla ucznia/studenta wstrzymuje się:

w razie przerwania nauki w szkole/na uczelni,

skreślenia z listy uczniów/studentów,

w razie zrzeczenia się prawa do stypendium,

w razie zmiany miejsca zamieszkania.

Decyzję o wstrzymaniu stypendium podejmuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

O zaistnieniu w/w okoliczności, dyrektor szkoły, stypendysta, jego rodzice lub prawni opiekunowie winni niezwłocznie zawiadomić Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium.

Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował prawem do jego otrzymywania.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 15. Zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/128/2012
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia/ studenta szkoły wyższej

Data złożenia wniosku ...............................................................

(wypełnia Starostwo Powiatowe w Łomży)

Nr kolejny ...........................................

(wypełnia Starostwo Powiatowe w Łomży)

Część I

1. Informacje od ucznia/studenta:

Imię i nazwisko ucznia/studenta: ...........................................................................................

Data urodzenia .....................................................................................................................

Adres zamieszkania ..................................................................................................

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:

.....................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy:.................................................................................................................

2. Pełna nazwa i adres szkoły/uczelni, do której uczęszcza uczeń/student:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

klasa .................od września ..........r. , profil lub specjalność................................................................................................. - wypełnia uczeń

rok studiów................... od października ..............r., wydział, kierunek studiów.................................................................................................... - wypełnia student

Część II

Informacje o uczniu - opis osiągnięć ucznia/studenta.

Dziedzina osiągnięć ucznia/studenta: (naukowa - podać rodzaj, artystyczna - podać rodzaj, sportowa - podać rodzaj - odpowiednie wpisać).

Dziedzina: ..........................................................rodzaj...............................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczenie opiekuna naukowego, artystycznego lub sportowego o uzyskanych osiągnięciach przez ucznia/studenta.

Najbliższe plany związane z rozwojem talentu, podać dziedzinę: naukową, artystyczną, sportową; w jaki sposób będą kontynuowane i rozwijane zainteresowania, gdzie i pod czyim kierunkiem, jakie są bliższe i dalsze cele wyznaczone przez ucznia/studenta w podejmowanych działaniach (wypełnia uczeń/student).

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Część III

Informacja innych o uczniu ubiegającym się o stypendium: - opinie i oceny na temat postawy ucznia oraz ocena z zachowania za poprzedni rok szkolny - opinie i oceny na temat pracy ucznia, jego zaangażowania, zainteresowań i dotychczasowych efektów, itp.

1. Opinia dyrektora szkoły:

(nie dotyczy studentów)

……………………………………………

pieczęć szkoły

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………....... ……………………………….. …………………………

(ocena z zachowania /miejscowość, data wypełnienia/ pieczęć i podpis dyrektora

za poprzedni rok szkolny szkoły

- wypełnia dyrektor szkoły)

2. Opinia opiekuna: naukowego/wychowawcy klasy, artystycznego lub sportowego (nauczyciela, instruktora, trenera prowadzącego) na temat osiągnięć ucznia/studenta, możliwości i perspektyw jego rozwoju, słabych i mocnych stron, a także problemów i potrzeb. (dotyczy uczniów/studentów)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………… …………………………………………………..

/miejscowość, data wypełnienia/ /pieczęć, podpis imię i nazwisko, sprawowana funkcja/

Część IV

Informacja dotycząca finansów - wypełnia uczeń/student

Informacja o celowości pomocy, o którą ubiega się uczeń/student w chwili obecnej - na co chciałby przeznaczyć przyznane stypendium; - oraz inne potrzeby związane z rozwojem zainteresowań i talentów ucznia/studenta.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

W przypadku otrzymania stypendium zobowiązuję się do promowania tego faktu w swoim środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych.

Nazwa i numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość, data................... ………………………………………..

czytelny podpis kandydata*

Część V

Załączone dokumenty - oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot, który je wydał lub notariusza, potwierdzające osiągnięcia w danej dziedzinie.

Część VI

Wypełnia Komisja Stypendialna

Decyzją komisji stypendialnej uczniowi/studentowi

...........................................................................................

zostało/nie zostało**) przyznane stypendium w wysokości:.................................................................

słownie ...............................................................................................................................................

na okres: …………………………

Komisja stypendialna w składzie: Podpisy Komisji Stypendialnej

(imię i nazwiska, funkcja)

1. .................................................................. ...................................................

2. .................................................................. .....................................................

3. .................................................................. ......................................................

4 ………………………………………….. ………………………………….

5 ………………………………………….. ………………………………….

* jeśli kandydat jest niepełnoletni podpis składa rodzic lub prawny opiekun

**niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/128/2012
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.

UMOWA STYPENDIALNA /wzór/

zawarta w dniu ................... ..........r.pomiędzy

Powiatem Łomżyńskim reprezentowanym przez:

Lecha Marka Szabłowskiego - Starostę Łomżyńskiego

Adama Krzysztofa Sowę - Wicestarostę Łomżyńskiego

zwanym dalej " Przyznającym ",

a ………...……………………………........................................................................................

…………………....…………………...........................................................................................

zwanym dalej " Stypendystą ", o treści następującej:

Na podstawie § 12 uchwały Nr …………….........… Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia…………… r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego - "Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu " stanowiącego załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały, strony ustalają co następuje.

§ 1. 1. Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na okres 9/10 miesięcy tj. od dnia .......................…......……r. do...................................................r, w wysokości................zł (słownie złotych:……...................................................................) miesięcznie/ w formie jednorazowej wypłaty/na konto*.

2. Wypłata stypendium dokonywana będzie, z góry do dnia 10 każdego miesiąca/w formie jednorazowej wypłaty*/ na konto:

………………………………………………………...................................................................

§ 2. Stypendysta zobowiązuje się do :

1) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne;

2) kontynuowania nauki;

3) informowania środowiska lokalnego o przyznanym stypendium.

§ 3. Przyznający może pozbawić stypendium w przypadkach określonych w Regulaminie, tj.:

w razie przerwania nauki w szkole/na uczelni,

skreślenia z listy uczniów/studentów,

w razie zrzeczenia się prawa do stypendium,

w razie zmiany miejsca zamieszkania.

§ 4. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z tego 1 egzemplarz dla Stypendysty a dwa egzemplarze dla Przyznającego.

……………………………………. ………………………………………….

(podpis Stypendysty **) podpis Przyznającego*niepotrzebne skreślić

** jeśli kandydat jest niepełnoletni podpis składa rodzic lub prawny opiekun

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe