Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130a ust.6 w związku z art.130a ust. 2a oraz art.130a ust.5c i art.130a ust.6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie powiatu łomżyńskiego następujące wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdów oraz wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym:

1) rower lub motorower - za usunięcie - 110 zł; za każdą dobę przechowywania - 17 zł,

2) motocykl - za usunięcie - 218 zł; za każdą dobę przechowywania - 24 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 478 zł; za każdą dobę przechowywania - 37 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 597zł; za każdą dobę przechowywania - 49 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 846 zł; za każdą dobę przechowywania - 71 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1247 zł; za każdą dobę przechowywania - 132 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1518 zł, za każdą dobę przechowywania - 196 zł.

2. Ustala się na terenie powiatu łomżyńskiego następujące wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powodującej powstanie kosztów, a następnie odstąpienia od jego usunięcia :

1) rower lub motorowe r - 55 zł,

2) motocykl - 109 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 239 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 299 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 423 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 624 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 759 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/77/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kulesza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe