Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/191/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 i z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2012.r. Nr 567 w związku art. 30 ust. 6 i 6a,art. 49 ust 2, art. 54ust 3 i ust7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr227, poz.1505, z2009r.Nr1, poz.56, poz.458,Nr67,poz.572,Nr97, poz.800,Nr213, poz.1650, Nr219, poz.1706, z 2011r.Nr149, poz.887 - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi - Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/249/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca.2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 95, poz. 1048) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

" § 6. 1. W ramach środków planowanych w budżetach szkół ustala się odpis na dodatki motywacyjne, w wysokości od 5% do 10% planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala się w granicach: od 400 zł do 500 zł, a dla dyrektora: od 600 zł do 700 zł, który w szczególnych przypadkach może być zwiększony o 100%.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje kwotowo w granicach określonych w ust. 2 w następujący sposób:

1) nauczycielowi ( w tym zajmującemu stanowisko wicedyrektora szkoły) dyrektor po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej;

2) dyrektorowi szkoły, dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz;

4. Dodatek motywacyjny jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. " ;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

" § 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowsko kierownicze przewidziane w statucie placówki przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły - do 50% wynagrodzenia zasadniczego;

2) wicedyrektorowi szkoły - do 25% wynagrodzenia zasadniczego;

3) nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze, określone w statucie placówki - do 15% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu przyznaje się w wysokości:

1) opiekunowi stażu - 30 zł;

2) wychowawcy klasy - 80 zł.

3. Dodatek funkcyjny dla osób, o których mowa w ust. 1, przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

4. Dodatek funkcyjny w granicach określonych w ust. 1 i 2 przyznaje dyrektorom szkół burmistrz, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych -dyrektor szkoły.

5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:

1) liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników;

2) obciążenie obowiązkami wynikające z liczby kadry kierowniczej;

3) warunki organizacyjne szkoły i placówki, zmianowość pracy.

6. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki. " ;

3) § 21 otrzymuje brzmienie:

" § 21. 1. Nauczycielowi, mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej "dodatkiem" wypłacany co miesiąc w następującej wysokości:

1) dla jednej osoby - 20 zł,

2) dla dwóch osób - 25 zł,

3) dla trzech i więcej osób - 30 zł,

2. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się mieszkających z wspólnie z nauczycielami:

1) małżonka;

2) dzieci i rodziców będących na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego . " .

§ 2. Przepisy § 1 mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2013r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe