Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 391) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski", zwany później regulaminem, o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 391);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

3) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:

a) pojemnik odpowiednio oznaczony - do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

b) pojemnik odpowiednio oznaczony - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów, szkła białego i kolorowego oraz makulatury (wywóz 1 raz w miesiącu),

c) worek czarny lub metalowy pojemnik - na popiół lub żużel - w sezonie grzewczym (max. 2 szt./miesiąc/właściciel), w sezonie letnim (max. 1szt./sezon/właściciel) na piach,

d) worek bezbarwny - do odpadów "zielonych" (trawa, liście) - (max. 4szt./rok/właściciel),

e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w ustalonych przez wykonawcę w porozumieniu z gminą szczegółowych terminach; przedmioty wystawione do odbioru nie mogą być zdekompletowane (np. pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności) - wywóz raz w roku,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami; właściciel zobowiązany jest zamówić na swój koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady;

2) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej:

a) pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych (wywóz 2 razy w miesiącu),

b) pojemnik niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów (wywóz 1 raz w miesiącu),

c) pojemnik zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego (wywóz 2 razy w miesiącu),

d) pojemnik szary do gromadzenia odpadów "zielonych" (liści i trawy) - wywóz w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razu w roku, możliwy będzie dowóz w/w odpadów do miejsca wyznaczonego przez gminę, we własnym zakresie,

e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach; przedmioty wystawione do odbioru nie mogą być zdekompletowane (np. pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności) - wywóz 1 raz w roku w ustalonym przez wykonawcę w porozumieniu z gminą terminie,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami; właściciel zobowiązany jest zamówić na swój koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady;

3) selektywa zbiórka niżej wskazanych odpadów na nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne poprzez przekazywanie ich indywidualnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne:

a) przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) zużytych opon,

f) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,

g) bioodpadów,

h) tworzyw sztucznych, opakowań metalowych,

i) opakowań wielomateriałowych,

j) papieru i tekstyliów,

k) szkła białego i kolorowego.

2. Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej prowadzona jest na następujących zasadach:

1) w zabudowie jednorodzinnej - zbierane do pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela - wywóz raz na miesiąc;

2) w zabudowie wielorodzinnej - zbierane do pojemników ustwionych w wyznaczonych miejscach - wywóz 2 razy w miesiącu.

3. Na pozostałych nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, właściciel ma obowiązek wyposażyć je w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników tak, jak dla zabudowy jednorodzinnej; odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów a właścicielem nieruchomości.

4. Pojemniki na odpady i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

1) utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego;

2) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;

3) utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

4) usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust.1 na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te tereny.

4. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządców tych dróg.

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 należą do gminy.

6. Jeżeli gmina pobiera opłaty za parkowanie pojazdów na chodnikach wymienionych w ust. 1 pkt 3 obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku należą do niej.

7. Jeżeli zarządca drogi pobiera opłaty za parkowanie pojazdów na chodnikach wymienionych w ust. 1 pkt 3 obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku należą do niego.

8. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb.

9. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej; w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

10. Mycie pojazdów poza myjniami dopuszczone jest pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego.

11. Doraźne naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją dopuszczalne są na nieruchomości poza warsztatami przeznaczonymi do tego rodzaju napraw, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska oraz nie będą stwarzać uciążliwości współużytkownikom nieruchomości, na której odbywa się naprawa, jak również użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady;

2) worki;

3) kontenery.

2. Określa się minimalną ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) jeden pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l;

2) jeden pojemnik na odpady komunalne segregowane o pojemności 120 l - odpady wymienione w § 4 ust.1 pkt 1;

3) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - w zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki każdego rodzaju odpadów;

4) jeden kontener o pojemności od 5 do 10 m3- w zabudowie wielorodzinnej do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;

5) dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i zagospodarować w przydomowych kompostownikach.

3. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) worek na popiół i żużel powinien być o pojemności 30 kg wykonany z folii ze wzmocnionego materiału, np. PE;

2) worek na odpady zielone powinien być o pojemności 120 l o grubości co najmniej 60 mikronów wykonany, np. z tworzywa LDPE.

4. Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy szczególne;

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawionego oraz wykonawcy;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej powierzchni;

4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;

5) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie ustalonym z wykonawcą, przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

5. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 7. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet;

2) oczyszczenia terenu, na którym odbywała się impreza i terenów przyległych, jeśli zajdzie taka potrzeba, niezwłocznie po jej zakończeniu.

Rozdział 4.
Zasady i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości

§ 8. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) usuwanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu;

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.

2. Harmonogram przekazywania odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych dostarczany będzie przez wykonawcę właścicielom nieruchomości co najmniej raz w roku.

3. Określa się sposób pozbywania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;

2) worki na odpady zbierane selektywnie, w ilości określonej w § 4, są dostarczane właścielom przez wykonawcę nieodpłatnie; w przypadku zapotrzebowania na większą ilość, właściciel zakupuje je u wykonawcy we własnym zakresie;

3) właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić, w ustalonym terminie, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

Rozdział 5.
Zasady dopuszczające inny sposób zagospodarowania odpadów zielonych

§ 9. Dopuszcza się:

1) kompostowanie odpadów biodegradowalnych nadających się do kompostowania na terenie nieruchomości na własne potrzeby właściciela;

2) spalanie odpadów roślinnych poza instalacjami na nieruchomości, jeżeli nie naruszy to przepisów odrębnych i nie będzie powodować uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 10. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 11. 1. Wyprowdzający psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub potencjalnie mogącemu zagrozić otoczeniu do nałożenia kagańca;

2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy (postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników).

2. Zabrania się:

1) wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci;

2) wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek.

3. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

§ 12. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 13. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Bielsk Podlaski.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej

§ 14. Za tereny wyłączone z produkcji rolnej uważa się:

1) tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne;

2) tereny, na które była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją rolną;

3) tereny wyłączone z produkcji rolnej zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymywanie następujących zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w ilości łącznie na jednej działce budowlanej:

1) trzoda chlewna do 2 szt.;

2) drób do 10 szt.;

3) króliki do 10 szt.

2. Zabrania się utrzymywania innych niż wymienione w ust.1 zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może zanieczyszczać środowiska, powodować zagrożeń sanitarno - epidemiologicznych i uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

4. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Zakazuje się na terenach wyłączonych z produkcji rolnej utrzymywania trzody chlewnej oraz królików w systemie wolnowybiegowym.

5. Zakazuje się na terenach wyłączonych z produkcji rolnej utrzymywania zwierząt gospodarskich w systemie bezściółkowym, budowy budowli przeznaczonych do gromadzenia obornika i odchodów zwierzęcych poza budynkami, w których prowadzona jest hodowla, gromadzenia i przechowywania obornika oraz odchodów zwierzęcych poza tymi budynkami na terenie nieruchomości.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. Na nieruchomościach, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich nakazuje się przeprowadzanie deratyzacji co najmniej raz do roku.

§ 17. 1. Na pozostałych terenach właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeb.

2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:

1) od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2) od dnia 1 października do dnia 31 października.

Rozdział 9.
Postanowienia karne

§ 18. Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust. 2a w/w ustawy.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 19. Traci moc Uchwała Nr XLI/214/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 2296).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe