Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 20.122.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności rodzaje i ilość oraz częstotliwość odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane),

2) selektywnie zbierane: papier i tekturę oraz tekstylia, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale.

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiera się następujące odpady komunalne: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe .

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej :

a) niesegregowanych (zmieszanych) - raz na miesiąc,

b) selektywnie zbieranych - raz na miesiąc

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonuje w miejscowości Dubicze Cerkiewne.

2. Właściciele nieruchomości na własny koszt dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpady komunalne określone w § 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe