Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567),art. 6k oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje sie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale

§ 2. 1. Ustala sie stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 18 zł miesięcznie od mieszkańca

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala sie stawkę opłaty o której mowa w ust. 1 w wysokości 10 zł miesięcznie od mieszkańca

§ 3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości opróżnianych pojemników określonego rodzaju (w miesiącu) i ustalonej w niniejszej uchwale stawki za pojemnik.

§ 4. 1. Ustala sie stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych nieselektywnie:

a) o pojemności 110 i 120 l - w wysokości 30 zł

b) o pojemności 240 l - w wysokości 50 zł

c) o pojemności 1100 l - w wysokości 200 zł

d) KP 7- w wysokości 420 zł

2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze:

a) o pojemności 110 i 120 l - w wysokości 20 zł

b) o pojemności 240 l - w wysokości 30 zł

c) o pojemności 1100 l - w wysokości 120 zł

d) KP 7-w wysokości 280 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe