Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Korycin

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13 392 404,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 10 973 904,00 zł,

2. majątkowe w wysokości 2 418 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13 890 812,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 9 534 824,00 zł,

2. majątkowe w wysokości 4 355 988,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 75 000,00 zł,

2. celową w wysokości - 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3. Deficyt budżetu w wysokości 498 408,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 498 408,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 800 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 301 592,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 498 408,00 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 301 592,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł i wydatki w kwocie 10 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 13 100,00 zł; wydatki - 13 100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 498 408,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 301 592,00 zł;

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/114/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/114/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/114/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/114/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/114/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe