Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Klukowo

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klukowo na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, zm. 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Dz.U. Nr 149, poz. 887, Dz.U. Nr 217 poz. 1281 z 2012 poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Dz U. Nr 28, poz. 146, Dz.U. Nr 96, poz. 620, Dz.U. Nr 123, poz. 835, Dz.U. Nr 152, poz. 1020, Dz.U. Nr 238, poz 1578, Dz.U. Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Dz.U. Nr 234, poz. 1386, Dz.U. Nr 240, poz. 1429, Dz.U. Nr 291, poz.1707) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 126.717 zł,

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 126.717 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.018.836 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 195.387 zł,

b) Dochody bieżące 12.823.449 zł,

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.128.601 zł Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.251.330 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 586.050 zł,

d) Wydatki bieżące 11.665.280 zł,

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.128.601 zł,

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł,

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 173.621 zł,

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767.506 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 5. Pozostała kwota spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 150.000 zł zostanie spłacona z wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/12
Rady Gminy Klukowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/12
Rady Gminy Klukowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Dokonuje się następujących przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami:

1. Zmniejsza się środki w:

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 § 4270 - remont dróg gminnych o kwotę 43.557 zł.

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75022 § 3030 - diety dla radnych gminy o kwotę 5.000 zł.

rozdz. 75023 § 4010 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych o kwotę 53.700 zł.

dz. 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 § 8110 - odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 9.500 zł.

dz. 801- Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników oświaty o kwotę 7.100 zł.

rozdz. 80101 § 4240 - zakup pomocy naukowych o kwotę 900 zł.

rozdz. 80101 § 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 800 zł.

rozdz. 80101 § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł.

rozdz. 80106 § 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w punkcie przedszkolnym o kwotę 80 zł.

rozdz. 80110 § 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum o kwotę 380 zł.

rozdz. 80110 § 3020 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 150 zł.

rozdz. 80110 § 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 150 zł.

rozdz. 80113 § 4010 - wynagrodzenie kierowcy o kwotę 800 zł.

rozdz. 80113 § 4120 - składki na fundusz pracy o kwotę 700 zł.

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 § 4010 - wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 2.900 zł.

2. Zwiększa się środki w :

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 § 4300 - utylizacja odpadów o kwotę 4.000 zł.

dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 § 4210 - zakup materiałów o kwotę 2.000 zł.

rozdz. 75023 § 4210 - zakup energii elektrycznej o kwotę 450 zł.

rozdz. 75023 § 4430 - opłata abonamentu za program komputerowy "LEGISLATOR" o kwotę 3.075 zł.

rozdz. 75023 § 4700 - szkolenia pracowników o kwotę 260 zł.

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 § 4110 - opłata składek ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP o kwotę 230 zł.

rozdz. 75412 § 4210 - zakup paliwa dla OSP i materiałów i oleju opałowego o kwotę 11.000 zł.

rozdz. 75412 § 4260 - zakup energii elektrycznej dla strażnic OSP o kwotę 600 zł.

rozdz. 75412 § 4430 - ubezpieczenie samochodów OSP o kwotę 5.400 zł.

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 §4010 - wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 1.600 zł.

rozdz. 80101 § 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń pracowników oświaty o kwotę 16.500 zł.

rozdz. 80106 § 4010 - wynagrodzenia nauczycieli punktu przedszkolnego o kwotę 930 zł.

rozdz. 80106 § 4120 - składki na fundusz pracy o kwotę 80 zł.

rozdz. 80110 § 4010 - wynagrodzenia pracowników Publicznego Gimnazjum o kwotę 15.200 zł.

rozdz. 80110 § 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń o kwotę 11.100 zł.

rozdz. 80110 § 4210 - zakup oleju opałowego o kwotę 31.300 zł.

rozdz. 80110 § 4210 - zakup energii elektrycznej o kwotę 3.700 zł.

rozdz. 80110 § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł.

rozdz. 80110 § 4410 - zwrot kosztów podróży krajowych o kwotę 150 zł.

rozdz. 80113 § 4110 - opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń kierowcy o kwotę 200 zł.

rozdz. 80113 § 4300 - opłacenie rachunku za zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS o kwotę 2.700 zł.

dz. 851 - Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 § 4300 - opłata za wywóz nieczystości z szamba przy Ośrodku Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych o kwotę 260 zł.

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 § 3020 - wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli o kwotę 82 zł.

rozdz. 85401 § 4110 - opłata składek ZUS od wynagrodzenia pracowników o kwotę 3.800 zł.

rozdz. 85401 § 4210 - zakup materiałów do naprawy urządzeń kuchennych o kwotę 200 zł.

rozdz. 85415 § 2140 - zwiększenie 20% wkładu własnego do wypłaty stypendiów dla uczniów o kwotę 4.400 zł.

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 § 4300 - opłacenie rachunku za wywóz nieczystości o kwotę 1.400 zł.

rozdz. 90015 § 4260 - opłata za energię elektryczną o kwotę 500 zł.

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 § 2480 - dotacja dla bibliotek gminnych o kwotę 4.300 zł.

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92601 § 4170 - wynagrodzenia animatora sportu na boisku ORLIK o kwotę 700 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe