Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/125/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miasta po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/160/06 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2006r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 94, poz. 928).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/125/12
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 2012 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W MIEŚCIE WYSOKIE MAZOWIECKIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie dotyczące:

1) wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

b) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i zakładami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i zasady utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwość oraz sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

6) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

2. Regulamin spełnia określone w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 wymagania w zakresie gospodarki odpadami.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOSCI

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) odpady ulegające biodegradacji, zielone

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.)

3) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe

4) tworzywa sztuczne i metale

5) zużyte baterie i akumulatory

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

7) przeterminowane leki

8) chemikalia

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe

10) zużyte opony

11) odpady budowlane i rozbiórkowe

12) opakowania wielomateriałowe.

2. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać wskazanych w ust. 1 rodzajów odpadów.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, a innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

2. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

§ 5. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz nie będą uciążliwe dla sąsiadów.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w szczególności do gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (także kompostownikach), których pojemność uwzględnia częstotliwość oraz sposób pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości.

2. W przypadku braku możliwości technicznych do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, właściciel takiej nieruchomości może wypełnić przewidziany w ust. 1 obowiązek w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości.

3. Zawarcie porozumienia oznacza, iż minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności przewidzianych dla nieruchomości objętych porozumieniem z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 7. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w spełniających obowiązujące normy pojemnikach lub workach o następujących kolorach:

1) niebieskim - papier, tektura

2) żółtym - tworzywa sztuczne, metale, oraz opakowania wielomateriałowe

3) zielonym - szkło kolorowe

4) białym - szkło bezbarwne

5) brązowym - odpady ulegające biodegradacji, zielone

2. W przypadku zabudowy jednorodzinnej minimalna pojemność pojemników lub worków, o których mowa w ust. 1 wynosi co najmniej 60 litrów, zaś w przypadku zabudowy wielorodzinnej 10 litrów na mieszkańca.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 18 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 10 litrów na mieszkańca

3) dla przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika

4) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal

7) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko

8) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę

2. Uliczne punkty gastronomiczne oraz lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością dodatkowo wystawiają dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 9. 1. W znajdujących się na terenie Miasta parkach, chodnikach, placach, oraz innych miejscach publicznych drobne odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Obowiązek ustawienia pojemników spoczywa odpowiednio na zarządcy drogi, parku.

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp zarówno dla użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, w tym poddawaniu pojemników w miarę potrzeby dezynfekcji.

3. Pojemniki na odpady komunalne, w tym także na odpady zbierane selektywnie powinny znajdować się w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem czynników zewnętrznych.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 11. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) w zabudowie wielorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - 3 razy w tygodniu

2) w zabudowie jednorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu

3) w zabudowie wielorodzinnej, odpady zbierane selektywnie - 1 raz w miesiącu

4) w zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane selektywnie - 1 raz na 2 miesiące

1. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych powinna zapobiegać przepełnianiu pojemników oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku wokół nich.

2. Odpady komunalne powstałe w czasie zorganizowanej imprezy masowej powinny być usunięte z nieruchomości, na której odbywała się impreza masowa oraz z terenów przyległych, niezwłocznie po jej zakończeniu.

§ 12. Odpady pochodzące z remontów obiektów należy gromadzić w specjalnych kontenerach zapobiegających pyleniu, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 13. 1. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane z przeznaczeniem do własnego użytku pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla sąsiadów.

2. Meble oraz pozostałe odpady wielkogabarytowe od mieszkańców odbierane będą w terminach określonych dla odbioru odpadów zbieranych selektywnie oraz na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać do punktu zbierania zorganizowanego u sprzedawców tego sprzętu lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Zużyte baterie oraz akumulatory należy przekazać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach znajdujących się w aptekach lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 14. Wywóz nieczystości ciekłych powinien być dokonany z częstotliwością zapobiegającą wypływowi nieczystości ze zbiornika wskutek jego przepełnienia.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

2. Jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, zabezpieczenie powinno uniemożliwiać samodzielne wydostanie się z niego lub bezpośredni kontakt z przechodniami.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania ich w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

§ 16. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, przez osobę pełnoletnią gwarantującą pełną kontrolę nad psem.

§ 17. 1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez psa w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp..

2. Wskazane w ust.1 nieczystości po ich umieszczeniu w torbach nie ulegających szybkiemu rozkładowi mogą być wrzucane do komunalnych urządzeń do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z psów przewodników.

§ 18. Zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne.

Rozdział 6.
ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 19. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem , że nie sprawi to uciążliwości dla otoczenia oraz będzie dokonywane w zgodzie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Rozdział 7.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 20. 1. Budynki mieszkalne,budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwnice, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, za wyjątkiem właścicieli budynków jednorodzinnych, przeprowadzają ich właściciele przy udziale uprawnionego podmiotu w grudniu każdego roku. Dodatkowo, niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

3. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany w miarę potrzeby.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe