Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie likwidacji zespołów wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080)Rada Gminy Wąsosz, uchwala co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2012 roku zespoły wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Wąsosz w:

1) Szkole Podstawowej w Wąsoszu,

2) Szkole Podstawowej w Sulewie - Kownatach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/66/08 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 107, poz. 1111).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 31 grudnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Albert Kochanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe